zo 30apr2017

Pasen III ‘Misericordia’: ds. J.C. van Dongen, emeritus predikant. Ds. Casper van Dongen was tot eind 2012 gemeentepredikant in Den Haag

Aanvang 10:00

Locatie: Regenboogkerk

Pasen III ‘Misericordia’: ds. J.C. van Dongen, emeritus predikant. Ds. Casper van Dongen was tot eind 2012 gemeentepredikant in Den Haag, verbonden aan wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel.

download Orde van Dienst

 


Orde van dienst

Regenboogkerk

30 april 2017 - tweede zondag van Pasen


Intrede

Muziek bij binnenkomst: Enkele variaties over Psalm 116 - Anthoni van Noordt (1619-1675)

Welkom en mededelingen door de ouderling
Muziek tot verstilling: Voluntary - Edward Elgar (1857-1934)

aan de paaskaars worden de tafelkaarsen ontstoken.

- na de muziek gaan wij staan -

Groet en bemoediging
v. De Heer zal bij u zijn.
g. DE HEER ZAL U BEWAREN.
v. Onze hulp is in de naam van de Heer,
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Gebed van toenadering

Eerste psalm Psalm 33 1, 2, 8
- wij gaan zitten –

Kyrie en Gloria, Lied 299e, ingeleid door een smeekgebed

Gebed van de zondag
v. ... … door Jezus Christus, onze Heer.
a. AMEN.


De heilige Schrift

Wanneer de kinderen naar de nevendienst gaan, zingen wij:
Heer, blijf bij ons, neem ons mee.
Geef uw woord, uw licht, uw zegen. (2x)

Eerste lezing Genesis 8: 15 - 9: 1 (vervolg lezing 23/4)
                           Lied 524 4 (= wijs Psalm 116)

Tweede lezing Jesaja 43: 1-7 (oec. leesrooster)

Antwoordpsalm Psalm 116 1, 2, 3 (= wijs Lied 524)

Evangelielezing Johannes 21: 1-14 (oec. leesrooster)

Acclamatie op de lezingen 339a
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen.

Uitleg en verkondiging

Lied 642 1, 8 allen; 2, 4, 6 vrouwen;
          3, 5, 7 mannen


Gaven en gebeden

Inzameling van de gaven toegelicht door de diaken

Muziek: Uit de jaargetijden: April – Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (1840-1893)

Gebeden
Gebed over de gaven
Voorbede - … na iedere intentie:
DB-LG nr. 75

Stil gebed

Onze Vader, gezongen, melodie: Gert Landman

Zending en zegen

- wij gaan staan -

Slotlied Lied 708 6, 14, 15 (ook i.v.m. 4, 5 mei)

Zegen
v. …
allen 429c

Postludium: Heut' triumphieret Gottes Sohn BWV 630 (LB 622) - Joh. Seb. Bach (1685-1750)

Na de viering hopen we elkaar bij de koffietafel te ontmoeten.
Bij de uitgang hangt de zendingsbus.


Bij deze viering zijn o.m. betrokken:
ouderling Bea de Kogel
voorganger ds. J.C. van Dongen, Den Haag
diaken Gert Ravensbergen
lector Emmy Rozeboom
organist Cor de Jong
koster Gilles Verhaar
ontvangstcommissie Sietske en Jaap Maandag
kindernevendienst Pietia Laarhoven
crèche Annet Riemersma

 

Terug naar Agenda