zo 29jan2017

ambtsdragerszondag, gezamenlijke dienst met GWK: ds. Aart Verburg, m.m.v. Regenboog- en Willibrordcantorij.

Aanvang 10:00

Locatie: Regenboogkerk

In een gezamenlijke dienst (er zal geen dienst zijn in de Groene Kerk) zullen we twee nieuwe ambtsdragers inhet ambt bevestigen. Dhr. Rein Rus wordt bevestigd als ouderling met speciale opdracht pastoraat onder ouderen en Martine Delver als diaken met opdracht Werelddiaconaat. Daarnaast nemen we afscheid van een aantal taakdragers, en heten we nieuwe taakdragers welkom. Voor een bijzonder accent in deze dienst wordt gezorgd door de gecombineerde cantorijen van de Groene Kerk en de Regenboogkerk. U bent van harte uitgenodigd voor dit feest. Orde van dienst Hier kunt u de orde van dienst downloaden zodat u die zelf kunt printen. Protestantse Gemeente Oegstgeest Orde van dienst Regenboogkerk 29 januari 2017 vierde zondag na Epifanie Intrede Muziek bij binnenkomst: Deel 1 uit Concerto in g – Antonio Vivaldi (1678-1741) / Joh.Seb.Bach BWV 975 (1685-1750) Welkom en mededelingen door de ouderling Muziek tot verstilling Praise, waiteth for Thee, O Lord, in Sion - John Goss (1800-1880) Praise waiteth for thee, O God, in Sion: and unto thee shall the vow be performed. Thou crownest the year with thy goodness; and thy paths drop fatness. The pastures are clothed with flocks; the valleys also are covered over with corn; they shout for joy, they also sing. O bless our God, ye people, and make the voice of his praise to be heard. U komt de lof toe, God die woont op de Sion, u zult ontvangen wat u is beloofd. U kroont het jaar met uw goede gaven, waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed, de weiden kleden zich met kudden, de dalen tooien zich met graan. Zij zingen en juichen elkaar toe. Prijs, o volken, onze God, laat luid uw lof weerklinken Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. - na de muziek gaan wij staan - Groet en bemoediging v. De Heer zal bij u zijn. g. DE HEER ZAL U BEWAREN. v. Onze hulp is in de naam van de Heer, g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. Gebed van toenadering Psalm 66: allen 1, cantorij 3, allen 6 en 7 aansluitend herhalen wij de antifoon... - wij gaan zitten – Kyrie en Gloria ingeleid door een smeekgebed uit de Jozefmis - Cor de Jong Heer ontferm U, ontferm u over ons, Heer ontferm U, ontferm U over ons Christus ontferm U, Heer ontferm U over ons, Heer ontferm U over ons. Ere zij God in den hoge en vrede op aarde voor mensen van zijn welbehagen. wij zegenen U, wij verheerlijken U, O Heer God, Koning de hemels, God onze Vader almachtig, o Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Messias, o Heer God, Lam van God, Zoon van de Vader, die de zonden der wereld wegdraagt, die de zonden der wereld wegdraagt, Gij die gezeten zijt aan de rechterhand van God de Vader Want Gij alleen zijt heilig, Gij alleen de Heer, Gij allerhoogste, Gebed van de zondag v. ... Door Jezus Christus, onze Heer. a. AMEN. De heilige Schrift Wanneer de kinderen naar de nevendienst gaan, zingen wij: Heer, blijf bij ons, neem ons mee. Geef uw woord, uw licht, uw zegen. (2x) Eerste lezing Sefanja 3: 9-13 Antwoordlied 176: allen 1, cantorij 2, allen 4 en 5 Tweede lezing 1 Korintiërs 1: 18-31 Derde lezing Matteüs 5: 1-12 (waarvan 3-10 gezongen) Acclamatie op de lezingen 339a U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen. Uitleg en verkondiging Lied 996 cantorij 1, allen 2, 3 en 4 cantorij 1 Om eenvoudigen van geest aan wie de hemel toegezegd is, hen die wonen in verdriet en voor wie vreugde weggelegd is, om wie Gij zalig hebt geprezen, Heer, wil ons van het kwaad genezen. allen 3 Mensen van barmhartigheid, die uw barmhartigheid zal sparen, al wie met een zuiver hart U eenmaal ziende zal ervaren, om wie Gij zalig hebt geprezen, Heer, wil van blindheid ons genezen. 4 Vredebrengers onder ons, die Gij uw kinderen zult heten, mensen om uw naam vertrapt, die zich in U geborgen weten, om wie Gij zalig hebt geprezen, Heer, wil ons van onszelf genezen. Taak- en ambtsdragers Afscheid van de aftredende ambts- en taakdragers. Presentatie van de aantredende ambts- en taakdragers. Bevestiging ambtsdragers Opdracht Belofte en verbintenis van de nieuwe diaken Bevestigingsgebed Ja-woord van de gemeente: v: Gemeente, dit is onze nieuwe ambtsdrager. Wilt u haar haar bijzondere plaats in de gemeente geven zodat zij goed diaken kan zijn? g: Ja, dat willen wij van harte. Zingen Lied 672: 2, 3, 6 Gaven en gebeden Inzameling van de gaven toegelicht door de diaken Collecten De 1e rondgang is voor missionair werk en kerkgroei (Utrecht Kanaleneiland) De 2e rondgang is voor plaatselijk kerkenwerk Muziek: Deel 2 uit Concerto in g - Antonio Vivaldi/Joh. Seb. Bach Tijdens het collecteren komen de kinderen terug in de kerk Gebeden Gebed over de gaven Voorbede Stil gebed Onze Vader gezongen Zending en zegen - wij gaan staan - Slotlied 313: allen 1, cantorij 3, allen 4 Zegen gezongen volgens Lied 430 Postludium: Deel 3 uit Concerto in g – Antonio Vivaldi/Joh. Seb. Bach Na de viering hopen we elkaar bij de koffietafel te ontmoeten. Bij de uitgang hangt de zendingsbus. Bij deze viering zijn o.m. betrokken: ouderling Thijs Breet voorganger ds. Aart Verburg diaken Maureen van den Brink lector Anja Froeling Regenboog- en Willibrordcantorij o.l.v. Pauline Verkerk organist Cor de Jong cantor-organist Hans de Jong koster Gilles Verhaar ontvangstcommissie Sietske en Jaap Maandag kindernevendienst Pietia Laarhoven crèche Paola Rus

Terug naar Agenda