Avondgebed via Kerkomroep, Sobere maaltijd geannuleerd

,
wo 25mrt2020

Avondgebed, geen sobere maaltijd

Aanvang 19:30 uur

Locatie: Groene Kerk

Kerkomroep Groene Kerk

Bijgevoegd vinden jullie de orde van dienst voor het avondgebed.
download Orde van Dienst

Sobere maaltijden
Helaas moeten we u berichten dat, in lijn met het besluit van het Breed Moderamen, de Sobere Maaltijden van 18 maart en 25 maart komen te vervallen. Het is een mooi gebruik om na afloop van de maaltijd geld in te zamelen voor het doel dat onderwerp van de avond is. Dit kan nu ook niet op deze wijze.
Mocht u een bijdrage willen geven aan Wycliffe, t.b.v. het werk van Marian Hagg
(onderwerp van 18 maart, zie Paas OKE pagina 6), dan kunt u dit overmaken
op rekeningnummer NL59 RABO 0145 9677 94 t.n.v. Wycliffe Comité Hagg.
Mocht u een bijdrage willen geven aan de Stichting Voor Elkaar Leiden
(onderwerp van 25 maart, zie Paas OKE pagina 7), dan kunt u dit overmaken
op rekeningnummer NL85 TRIO 0379 6111 12 t.n.v. Stg. Voor Elkaar Leiden.
We hopen dat de Sobere Maaltijd op 1 april - waarbij Claire Visée haar ervaringen tijdens de Taizé-jongerenontmoeting in Libanon zal delen - wél zal kunnen doorgaan.
Namens Taakgroep Diaconaat & Zending, Martine Delver en Nereida Lugo Flores


Wilt U reageren op de vieringen
- stuur een bericht aan de TEK: meer lezen E-Mail

Terug naar Agenda