Download PDF

1.      ALGEMEEN
1.1.         Over deze privacyverklaring
1.2.         Over de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten
1.3.         Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens
1.4.         Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk

2.      VERWERKINGEN VANWEGE DE ALGEMENE ORGANISATIE & LEDENADMINISTRATIE
2.1.         Algemene Organisatie
2.2.         Ledenadministratie

3.      VERWERKINGEN VANWEGE HET PLAATSELIJK LEVEN EN WERKEN VAN DE KERK
3.1.         Nieuwsbrieven en uitnodigingen
3.2.         Voorbeden
3.3.         Geluids- en/of beeldopnames
3.4.         Website en social media
3.5.         Donaties
3.6.         Diaconale hulpvragen
3.7.         Contactformulieren

4.      BEWAARTERMIJNEN

5.      DOORGIFTE AAN ANDEREN

1.      Algemeen

1.1.    Over deze privacyverklaring

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

1.2.    Over de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten

De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

De Protestantse Kerk in Nederland bestaat uit lokale gemeenten. De gemeenten en haar diaconieën bezitten rechtspersoonlijkheid.

1.3.    Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

U hebt het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is een ieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen.

1.4.    Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk

Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacyregels te voldoen heeft de gemeente de coördinatie van die waarborgen belegd bij een coördinator gegevensbescherming:

Mevr. D. A. van Os, e-mailadres: Stuur email ; 06-31 36 54 80

U kunt met haar contact opnemen voor vragen over de privacyverklaring en/of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:

 1. Het recht op dataportabiliteit.
  Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
 2. Het recht op vergetelheid.
  Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.
 3. Het recht op inzage.
  Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
 4. Het recht op rectificatie en aanvulling.
  Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.
 5. Het recht op beperking van de verwerking.
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten gaat het om besluitvorming voor rechtsgevolgen hebben of de betrokkene in zijn/haar aanmerkelijk belang treffen.
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de coördinator gegevensbescherming via de contactgegevens hierboven vermeld. Voor uitschrijving als lid van de kerk vereist de kerkorde dat u een uitdrukkelijk verzoek richt aan de plaatselijke kerkenraad via de ledenadministratie van de gemeente[1].

De gemeente zal vervolgens uw verzoek behandelen. De gemeente zal eerst moeten vaststellen of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en of het recht waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is heeft de gemeente een maand vanaf uw verzoek om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. De gemeente zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de gemeente rekening houden met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk.

2.      VERWERKINGEN VANWEGE DE ALGEMENE ORGANISATIE & LEDENADMINISTRATIE

Gezien de werking van de Protestantse Kerk vindt er in de gemeente een aantal verwerkingen plaats die direct verband houden met de kerkorde. Het gaat om verwerkingen in het kader van de algemene organisatie (bijvoorbeeld verkiezingen van ambtsdragers) en de ledenadministratie. Hieronder staat per categorie om welke situaties het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag voor de verwerking is.

2.1.    Algemene Organisatie

De organisatie van de kerk kent ambtelijke vergaderingen die leiding geven aan de gemeente. In deze ambtelijke vergaderingen zitten ambtsdragers die daarin verkozen worden. De orde van de kerk schrijft voor dat ambtsdragers door de gemeente of door de ambtelijke vergadering worden verkozen. Binnen deze verkiezingsprocedure worden persoonsgegevens verwerkt. Allereerst worden door gemeenteleden namen genoemd van die leden die naar hun mening in aanmerking van het ambt komen. Daarna krijgen de gemeenteleden een lijst met verkiesbare personen.

welke gegevens zijn erbij betrokken
Voor zover bekend en van toepassing worden hierbij de volgende gegevens verwerkt:

 • naam en voornamen c.q. voorletters;
 • woonplaats;
 • geslacht;
 • geboortedatum.

grondslag
De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten,
en
het gerechtvaardigd belang van de kerk om haar ambtelijke structuren vorm te geven naar haar eigen inrichtingsvrijheid.

2.2.    Ledenadministratie

De kerk maakt gebruik van een ledenadministratie.

welke gegevens zijn erbij betrokken
Voor zover bekend en van toepassing worden de volgende burgerlijke gegevens geregistreerd:

 • naam en voornamen c.q. voorletters;
 • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van vestiging op het woonadres;
 • geboortedatum en -plaats;
 • geslacht;
 • burgerlijke staat met vermelding van de datum van ingang van de huidige burgerlijke staat;

alsmede de volgende kerkelijke gegevens:

 • doop, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, respectievelijk kerk respectievelijk parochie, waarbinnen de doop werd bediend;
 • belijdenis van het geloof, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van gemeente respectievelijk kerk, waar belijdenis van het geloof werd gedaan;
 • kerkelijke inzegening van het huwelijk, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, waar de inzegening heeft plaatsgevonden;
 • kerkelijke zegening van een andere levensverbintenis, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, waar de zegening heeft plaatsgevonden, wanneer een kerkenraad besloten heeft van de in ordinantie 5-4 geboden mogelijkheid gebruik te maken;
 • datum van overkomst uit een andere gemeente of uit een andere kerkgemeenschap, met vermelding van de naam van deze gemeente c.q. kerkgemeenschap;
 • gegevens in verband met het einde van het lidmaatschap van de gemeente:
  • datum van vertrek dan wel overschrijving naar een andere gemeente met vermelding van de naam van de nieuwe gemeente,
  • datum van overlijden,
  • datum van vertrek naar het buitenland,
  • datum van overgang naar een andere kerkgemeenschap,
  • datum van onttrekking aan de gemeenschap van de kerk,
  • datum waarop de gemeenschap van betrokkene met gemeente en kerk geacht wordt verbroken te zijn;
 • datum van herstel van de gemeenschap met gemeente en kerk als bedoeld in ordinantie 9-5-6 dan wel ordinantie 10-9-9;
 • de aard van de verbondenheid met de gemeente,
  onder vermelding van de wijkgemeente waartoe betrokkene behoort.

grondslag
De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten,
en/of
ter uitvoering van de overeenkomst van het lidmaatschap.

3.      VERWERKINGEN VANWEGE HET PLAATSELIJK LEVEN EN WERKEN VAN DE KERK

In het kader van het plaatselijk leven en werken van de kerk verwerkt de gemeente diverse persoonsgegevens. Per verwerkingsstroom staat hieronder (per categorie gegroepeerd) om welke situatie het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag van verwerking is.

3.1.    Nieuwsbrieven en uitnodigingen

Er worden diverse nieuwsbrieven uitgereikt en/of (elektronisch) verstuurd naar leden van de gemeente, dan wel personen met wie de gemeente regelmatig contact onderhoudt en/of een relatie heeft om betrokkenen op de hoogte brengen van de activiteiten van de gemeente.

welke gegevens zijn erbij betrokken
Voor zover bekend en van toepassing, worden hierbij (afhankelijk van de aard van de nieuwsbrief) de volgende gegevens verwerkt:

 • naam en voornamen c.q. voorletters;
 • e-mailadres en/of postadres;
 • geslacht.

grondslag
De gemeente verzamelt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, haar gerechtvaardigd belang, en de uitvoering van de overeenkomst.

Er worden in de nieuwsbrieven gegevens van functionarissen en leden van de gemeente, betrokkenen en derden vermeld. Artikelen in deze nieuwsbrieven, of links naar de nieuwsbrieven als geheel worden op onze website geplaatst.

welke gegevens zijn erbij betrokken
Voor zover bekend en van toepassing, worden hierbij (afhankelijk van de aard van de nieuwsbrief) de volgende gegevens verwerkt:

 • naam en voornamen c.q. voorletters;
 • e-mailadres en/of postadres;
 • geslacht;
 • functie;
 • foto.

grondslag
De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren,

en

om een beeld te geven van de gemeente en haar context. De gemeente heeft toestemming verkregen om deze gegevens in de nieuwsbrieven te verwerken en op onze website te plaatsen.

Bij kinderen onder de 16 jaar wordt toestemming aan de ouders/opvoeders gevraagd.

Er worden uitnodigingen uitgereikt en/of (elektronisch) verstuurd voor evenementen, bijzondere kerkdiensten et cetera naar leden van de gemeente, dan wel personen met wie de gemeente regelmatig contact onderhoudt en/of een relatie heeft om betrokkenen op de hoogte te brengen van deze bijzondere gebeurtenissen

welke gegevens zijn erbij betrokken
Voor zover bekend en van toepassing, worden hierbij (afhankelijk van de aard van de uitnodiging) de volgende gegevens verwerkt:

 • naam en voornamen c.q. voorletters;
 • e-mailadres en/of postadres;
 • geslacht;
 • functie.

grondslag
De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, haar gerechtvaardigd belang, en de uitvoering van de overeenkomst.

3.2.    Voorbeden

Tijdens een kerkdienst, die publiekelijk is te volgen via internet, worden in gebed of anderszins namen van leden van de gemeente genoemd.

welke gegevens zijn erbij betrokken

 • naam en voornamen c.q. voorletters;
 • summiere gegevens met betrekking tot de reden;

grondslag
De gemeente verzamelt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en hen op te dragen aan God. De voorganger vergewist zich ervan dat de degene wiens naam wordt genoemd of zijn/haar directe naaste daarmee instemt.

3.3.    Geluids- en/of beeldopnames

Er worden geluids- en beeldopnames van evenementen, debatten, kerkdiensten et cetera gepubliceerd via een publiek toegankelijke website en social media.

Voorafgaand aan of bij het begin van een activiteit worden de aanwezigen over de opnames geïnformeerd.

welke gegevens zijn erbij betrokken
Het is mogelijk dat bezoekers van genoemde activiteiten op de geluid- en/of beeldsopname te horen / zien zijn, dan wel dat er gegevens van bezoekers tijdens de genoemde activiteiten worden verwerkt.

grondslag
Om al haar leden en al Gods mensen in staat te stellen deze activiteiten mee te maken plaatst de gemeente activiteiten online op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang.

3.4.    Website en social media

Bij bezoekers van onze publiek toegankelijke website worden er cookies geplaatst op hun apparatuur, zoals telefoon, computer of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de bezoeker.

welke gegevens zijn erbij betrokken
Meer over cookies en de gegevensverwerking via cookies is te vinden in de cookiestatements op onze website.

grondslag
De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang om een beter beeld te kunnen krijgen op welke wijze haar website wordt gebruikt en hoe zij deze kan verbeteren. Bezoekers van de website worden over het gebruik van cookies geïnformeerd.

Op onze website en social media staan gegevens van functionarissen van de kerk.

welke gegevens zijn erbij betrokken
Voor zover bekend en van toepassing, worden hierbij de volgende gegevens verwerkt:

 • foto/video;
 • naam;
 • functie of kerkelijk ambt;
 • e-mailadres;
 • adres;
 • telefoonnummer.

grondslag
De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren.

Op onze website en social media staat beeldmateriaal van leden en betrokkenen van de kerk, van bezoekers van kerkdiensten en activiteiten en van derden op een openbare pagina.

welke gegevens zijn erbij betrokken

 • foto/video.

grondslag
De gemeente verwerkt deze gegevens om een beeld te geven van de gemeente en haar context. De gemeente heeft toestemming verkregen van de op het beeldmateriaal duidelijk herkenbare personen om deze op onze website en/of social media te plaatsen,

of

om uitvoering te geven aan een overeenkomst waar het produceren en publiceren van beeldmateriaal deel van uitmaakt.

Bij kinderen onder de 16 jaar wordt toestemming aan de ouders/opvoeders gevraagd, of wordt de overeenkomst met de ouders/opvoeders gesloten.

3.5.    Donaties

Gemeenteleden, betrokkenen van de gemeente en relaties die eerder een donatie hebben gedaan aan de gemeente worden aangeschreven voor het doen van een financiële bijdrage of toezegging.

welke gegevens zijn erbij betrokken
Voor zover bekend en van toepassing, worden hierbij de volgende gegevens verwerkt:

 • naam en voornamen c.q. voorletters;
 • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van vestiging op het woonadres;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • bankgegevens (bank, IBAN);
 • gegevens over eerdere donaties.

grondslag
Om voldoende financiën te verkrijgen verzoekt de gemeente haar leden, betrokkenen en relaties op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang om een financiële bijdrage.

3.6.    Diaconale hulpvragen

Diaconale hulpaanvragen kunnen op verschillende manieren binnenkomen. De diaconie houdt een administratie bij van de hulpaanvragen.

De gegevens die worden verzameld worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor de behandeling van de hulpvraag.

welke gegevens zijn erbij betrokken
Voor zover bekend en van toepassing, worden hierbij de volgende gegevens verwerkt:

 • naam en voornamen c.q. voorletters;
 • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van vestiging op het woonadres;
 • geboortedatum en plaats;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • financiële gegevens;
 • nadere afspraken over hulp.

grondslag
De gemeente en diaconie hebben tot taak om te zien naar de hulpbehoevenden in de wereld en verwerken derhalve op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en ter uitvoering van een overeenkomst tot hulpverlening deze gegevens.

3.7.    Contactformulieren

Via onze website kunnen mensen contact opnemen via contactformulieren waar een aan te vinken optie is voor het geven van toestemming voor het verwerken van de gegevens die via het formulier worden verstrekt.

De gegevens die worden verzameld via de formulieren worden uiterlijk een jaar na afsluiting van de vraag/het contact verwijderd.

welke gegevens zijn erbij betrokken
Afhankelijk van de aard van het contactformulier worden hierbij ten minste de volgende gegevens verwerkt:

 • naam en voornamen c.q. voorletters;
 • e-mailadres.

Bij kinderen onder de 16 jaar:

 • het e-mailadres van de ouders/opvoeders.

grondslag
De gemeente wil toegankelijk zijn voor mensen die contact willen opnemen en verwerkt op basis van verkregen toestemming deze gegevens.

Bij kinderen onder de 16 jaar wordt de toestemming van de ouders/opvoeders gevraagd en worden zij achteraf per mail geïnformeerd over de verzending van het formulier.

4.      BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van leden bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving bewaren we de gegevens nog twee jaar alvorens deze naar een historisch archief gaan. Soms gelden er wettelijk langere bewaartermijnen.

5.      DOORGIFTE AAN ANDEREN

De gemeente geeft alleen gegevens van haar leden door aan anderen of derden als dat nodig is voor de uitoefening van haar taken. Daarbij kan met name gedacht worden aan:

 • Administratiekantoren.
 • Bedrijven voor de verzorging van post en/of e-mails.
 • Internetdiensten (zoals cloud-opslag).

Wij geven geen gegevens door aan landen buiten de EU of bedrijven die niet vallen onder een land met een adequaat beschermingsniveau.

Privacyverklaring       van Protestantse Gemeente te Oegstgeest
van de Protestantse Kerk in Nederland
Versie 28 oktober 2020
Gebaseerd op: Model Privacyverklaring van de Protestantse Kerk in Nederland (versie 4)


Ledenadministratie PGO, Haarlemmerstraatweg 6, 3443 LB  Oegstgeest;
e-mailadres stuur email   06 15 21 66 50