Denktank toekomst gebouwen

Met elkaar wil de Protestantse Gemeente Oegstgeest (PGO) in gesprek over welke gebouwen we nodig hebben om kerk nu èn in de toekomst te zijn. Wat hebben we tussen nu en 15 jaar nodig om huidige en toekomstige vormen van vieren en kerk-zijn te ondersteunen? En wat is dan ook betaalbaar, in het licht van dalende inkomsten en stijgende kosten? De kerkenraad wil hier in samenspraak met de gemeente een duidelijke visie en strategie op ontwikkelen. Reden om de Denktank toekomst gebouwen in het leven te roepen. Deze is half november 2022 van start gegaan.

Rol van de Denktank

De opdracht aan de Denktank is het inhoudelijk voorbereiden van de besluitvorming over visie en strategie voor bezit en beheer van het vastgoed van de PGO om zo als toekomstbestendige kerk te kunnen functioneren. De vorm waarin dat gebeurt is het opstellen en kwalificeren van een aantal scenario’s voor het bezit en beheer van het vastgoed en het eigen gebruik voor een periode van ongeveer 15 jaar.  Het is vervolgens aan de kerkenraad om de gedachtewisseling binnen de PGO over deze scenario’s te laten plaatsvinden en een keuze te maken. Klik hier voor de opdrachtformulering aan de Denktank die in de Kerkenraad van 12 januari 2023 is vastgesteld.

Wie zitten er in de Denktank

Er zijn drie leden: Willem Camphuis, Dick Hanemaayer (voorzitter) en Nelleke van der Oord.
Wij gaan aan de slag om alle informatie boven tafel te halen die nodig is om een goed beeld te krijgen van onze huidige situatie en verwachtingen voor de toekomst. Daarbij is ieders input nodig. We zullen in gesprek gaan met mensen zowel binnen als buiten de gemeente. En proberen onze voelsprieten overal uit te steken. Wij zijn ook zeer benieuwd naar uw ideeën, suggesties en opvattingen over en rond de PGO kerkgebouwen. Schroom vooral niet om ons persoonlijk aan te spreken of een email te sturen.

Aanpak

 1. Inventarisaties
  • brede inventarisatie van het héle vastgoedbezit van de PGO:
   • feiten en cijfers rondom juridische status, exploitatie, onderhoud
   • het huidige gebruik van de diverse gebouwen
  • inventarisatie van ontwikkelingen binnen de PGO qua ledenaantal en financiën in combinatie met de landelijke visie op de ontwikkelingen van de protestantse kerk in Nederland
  • inventarisatie van andere Oegstgeester kerken (gebouwen en organisaties)en hun ontwikkeling
 2. Reflectie op kerk-zijn
  De Denktank reflecteert op hoe we kerk willen zijn nu en in de toekomst en de vertaalslag hiervan in eisen en wensen voor de kerkelijke huisvesting. Daarbij wordt naast de beleidslijnen in het PGO Beleidsplan gebruik gemaakt van interne (zoals de PGO-taakgroepen) en externe deskundigen
 3. Ontwikkeling van scenario’s
  Op basis van bovenstaande inventarisaties en reflectie ontwikkelt de Denktank diverse scenario’s en werkt een aantal daarvan uit tot scenario’s die praktisch uitvoerbaar geacht kunnen worden. Van ieder scenario worden voor- en nadelen, ofwel sterke en zwakke punten beschreven. PGO-leden worden in enigerlei vorm betrokken bij de ontwikkeling en kwalificering van scenario’s.

Wij hopen rond de zomer 2023 ons eindrapport te kunnen presenteren.
Vanuit de landelijke PKN is er onlangs een mooie nota verschenen over dit onderwerp: “Speelruimte gezocht” Download
Van harte aanbevolen voor de geïnteresseerden.

Waar staan we in het proces?

Op dit moment zijn we bezig met een brede inventarisatie van het hele vastgoedbezit waaronder de financiën, de exploitatie en het gebruik van het PGO-vastgoed. Daarnaast verkennen we welke toekomstbeelden er zijn van de protestantse kerk over 15 jaar en wat dit betekent voor kerkgebouwen. In januari/februari gaan we met diverse gebruikers van de gebouwen (taakgroepen, activiteiten) in gesprek over het gebruik nu en in de toekomst. Daarnaast beraden we ons op de aanpak om breder in gesprek te gaan met de gemeente(leden) om zo tot een aantal scenario’s te komen.