Omzien naar elkaar: houd elkaar op de hoogte!

Durft u om hulp te vragen?

In de nieuwe organisatie van het pastoraat ligt het accent op onderling pastoraat.
Pastoraat is immers niet voorbehouden aan de predikanten en ouderlingen, maar ligt bij alle leden van de (geloofs)gemeenschap. We volgen hierin een beweging die ook zichtbaar is in andere PKN-gemeenten in ons land.

Wat is onderling pastoraat?
Gemeenteleden die in het alledaagse leven
persoonlijk of in groepsverband
pastoraal en liefdevol omzien naar elkaar en naar anderen die dat behoeven,
in de vorm van een gesprek, praktische hulp of een gebaar van meeleven,
met als doel elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde. 
Omschrijving van dr. Reijer de Vries (universitair docent pastoraat aan de PthU). Hij deed intensief onderzoek naar onderling pastoraat in verschillende Protestantse gemeenten.

Onderling pastoraat gebeurt al heel veel in onze gemeente op een spontane manier. Het vormt het cement van onze geloofsgemeenschap. De vraag is nu hoe wij gemeenteleden zo inspireren en de organisatie zo vormgeven dat zoveel mogelijk mensen in onze gemeenschap elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde, door onderling pastoraat.

Organisatie van het pastoraat in twee secties en verschillende teams
Het pastoraat in de PGO is op twee manieren georganiseerd: in secties en in teams.
De secties zijn geografisch georganiseerd, de teams zijn georganiseerd naar taak.
Er zijn twee secties, met elk hun eigen predikant en pastoraal ouderling.

Noord-West
Predikant: ds. Rian Veldman,
tel. 06 14 27 30 13,
of Stuur Email

Pastoraal ouderling: Marga Hoogenkamp,
tel. 06 22 79 85 37,
of Stuur Email
 

Zuid-Oost
Predikant: ds. Richtsje Abma,
tel. 06 83 11 66 26,
of Stuur Email

Pastoraal ouderling: Cobie Visee,
tel. 06-27323038
of Stuur Email


De grens tussen beide secties ziet u hier Kaart met sectiegrenzen

Wanneer pastorale zorg?

In principe is ieder gemeentelid geroepen om te zien naar de naaste. Wanneer er in een straat iemand opgenomen wordt in het ziekenhuis of met ernstige tegenslag te maken heeft, dan wordt het op prijs gesteld om zelf even langs te gaan. Ook is het goed om de sectiepredikant of ouderling daarover te informeren. Die zullen dan in het Pastoraal Kernteam bespreken wie de passende pastorale zorg kan bieden.

Bij crisispastoraat, levensvragen, geloofsvragen, geboorte, huwelijksvoorbereiding, ziekte, stervensbegeleiding, huwelijk en uitvaarten kan met de sectieouderling contact worden opgenomen. Zij zorgen er dan voor dat u de juiste aandacht of begeleiding ontvangt, van henzelf, van de predikant, of van iemand uit de teams.

Pastoraal Kernteam (PKT)
De organisatie van het pastoraat komt samen in het Pastoraal Kernteam. Hierin zitten de ouderlingen met een pastorale opdracht en beide pastores. Het PKT is de spin in het web van het pastorale werk. Dit kernteam is aanspreekpunt voor de verschillende teams en vormt ook de verbindende schakel met de kerkenraad.

Overzicht van de verschillende teams

Team Ouderenbezoek bezoekt ouderen van boven de 80 jaar (per persoon 1-8 adressen). De pastorale werkers die zorg dragen voor de bewoners van de verzorg/ verpleeghuizen behoren hiertoe. Dit team denkt ook over de jaarlijkse oecumenische ouderenbijeenkomst na en de seniorenkerstviering.
Aanspreekpunt: ouderling ouderenpastoraat Rein Rus, tel. 071 517 75 05,
of Stuur Email

Team Welkom neemt contact op met gemeenteleden die net zijn ingeschreven.
Aanspreekpunt: Aafke Vries.

Team Bloemen organiseert de bloemengroet uit de kerk ter gelegenheid van jubilea, bemoediging of ziekte en de Palmpasenactie (bloemen ter bemoediging).
Aanspreekpunt: Else Buné-Haverman en Emmy Bruins.

Team Verjaardagskaarten brengt felicitatiekaarten rond aan gemeenteleden 80+
Aanspreekpunt: Marja van Doorninck en Marco Kortleve.

Team Zorgzame kerk biedt hulp van maatschappelijke, sociale of psychische aard.  Vrijwilligers voor dit team hebben een achtergrond in de hulpverlening. Ook wordt er contact onderhouden met het sociaal netwerk in de Oegstgeester samenleving.
Aanspreekpunt: Rineke Schwencke en Guusje Onderwaater.

Team onderling pastoraat bevordert de pastorale dynamiek in de gemeente. Zij plannen samen met de predikantenhuiskamergesprekken, Emmaüswandelingen, enzovoorts.
Aanspreekpunt: Jeanne Taal.