Inleiding
Per september 2020 zal er in de PGO een nieuwe situatie ontstaan. De afgelopen jaren is de PGO van drie wijkgemeenten geworden tot één gemeente, met twee kerken en drie predikanten. Pastoraal was de gemeente opgedeeld in drie pastorale secties met ieder een eigen pastoraal beraad en ieder eigen manier van werken. Met het vertrek van ds. Aart Verburg gaat de PGO verder als een gemeente met twee predikanten. Dat vraagt om een herbezinning op pastoraat zoals het nu is georganiseerd.

Sectiegrenzen
Om te beginnen is sectie West verdeeld over Oost en Noord, die vanaf september respectievelijk Zuid-Oost en Noord-West zullen heten. De grens tussen beide secties is aangegeven op de bijgeleverde kaart. In Zuid-Oost is Iris van der Heul de aangewezen predikant, in Noord-West Rian Veldman. Bij crisispastoraat, stervensbegeleiding en uitvaarten kan met hen contact worden opgenomen.

Kaart met sectiegrenzen

Nieuwe structuur
Tot nu toe was de opzet om de gemeente pastoraal ‘dekkend’ te organiseren met contactpersonen en hun eigen wijk. Met de vergrijzing van de gemeente wordt het steeds moeilijker om zo’n territoriale dekking te bemensen. Met het trekken van nieuwe sectiegrenzen ligt er ook een voorstel voor een nieuwe opzet voor het pastoraat in de PGO.
Dit voorstel pleit ervoor om de nadruk meer te leggen op onderling pastoraat, dat is de basis.
Pastoraat is immers niet voorbehouden aan de predikanten, ook niet alleen aan ouderlingen en contactpersonen, maar ligt primair bij de leden van de (geloofs)gemeenschap. We volgen hierin een beweging die ook zichtbaar is in andere PKN-gemeenten in ons land.

Wat is onderling pastoraat?
dr. Reijer de Vries (universitair docent pastoraat aan de PthU) deed intensief onderzoek naar onderling pastoraat in verschillende Protestantse gemeenten en kwam tot de volgende omschrijving:
gemeenteleden die in het alledaagse leven
persoonlijk of in groepsverband
pastoraal en liefdevol omzien naar elkaar en naar anderen die dat behoeven,
in de vorm van een gesprek, praktische hulp of een gebaar van meeleven,
met als doel elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde.
Onderling pastoraat gebeurt al heel veel in onze gemeente, op een spontane manier, het vormt het cement van onze geloofsgemeenschap. De vraag is nu hoe wij dat zo aanjagen en vormgeven dat zoveel mogelijk mensen in onze gemeenschap elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde, door onderling pastoraat.

Kringen: onderling pastoraat in groepsverband
Er zijn verschillende gespreksgroepen met inhoudelijke, maar ook pastorale betekenis.
Een aantal van de bestaande kringen hebben de predikanten om pastorale redenen overgenomen van Aart Verburg. Andere kringen zijn beëindigd, zoals de bijbelkring in de bloemenbuurt. Nieuwe kringen zullen worden opgezet om nog ontbrekende doelgroepen te bedienen. Ook zullen we voor de gehele PGO 1 a 2 x per jaar, in het najaar en het voorjaar huiskamergesprekken / wijkbijeenkomsten organiseren.
Nb in de cantorij, in de taakgroepen, in de kerkenraad, enzovoorts gebeurt ook onderling pastoraat.

Teams: persoonlijk onderling pastoraat
In principe is ieder gemeentelid geroepen om te zien naar de naaste. Is er in een straat iemand opgenomen in het ziekenhuis of heeft die met ernstige tegenslag te maken, dan wordt het op prijs gesteld om zelf even langs te gaan en hulp aan te bieden. Eveneens is het goed om de sectiepredikant te informeren. Die zal in de taakgroep pastoraat bespreken wie de beste pastorale zorg kan bieden.
We stellen voor op basis van energie en talent in teams te werken, die elk een coördinator als aanspreekpunt en coördinator hebben.

  • Taakgroep pastoraat: de predikanten, de pastorale ouderling(en),  de coördinatoren van de teams en pastoraal werker Gerrie Kooijman.
  • Ouderenbezoekteam: Vrijwilligers die tijd en zin hebben om van tijd tot tijd een paar ouderen te bezoeken (1-8 adressen) van boven de 80 jaar. De pastorale werkers die zorg dragen voor de bewoners van de verzorg / verpleeghuizen.(Joke Plomp en Emmy Bruins) behoren hiertoe. Dit team denkt ook over de jaarlijkse oecumenische ouderenbijeenkomst na en de seniorenkerstviering
  • Welkomst- / missionair team: Vrijwilligers die contact opnemen met gemeenteleden die net zijn ingeschreven en een of twee keer per jaar een bijeenkomst organiseren voor nieuw binnen gekomen leden.
  • Bloementeam: dit team bestaat onder meer uit de bloemendienst (bloemengroet uit de kerk ter gelegenheid van jubilea, bemoediging of ziekte). De coördinatoren zijn vanaf september Else Buné en waarschijnlijk vanaf januari ook door Emmy Bruins. De Palmpasenactie (bloemen op palmzondag ter bemoediging) en bloemen bij examens (coördinator is Joske Kortleve). De teams kunnen besluiten tot uitbreiding van de doelstelling.
  • Verjaardagskaartenteam: kaarten voor (suggestie aan het team) 4- ,12-, 50-, 75- en 80-jarigen.Intergeneratief team voor ontvangers en brengers.
  • Zorgzame kerk: hulp van maatschappelijke, sociale of psychische aard. Dit team werkt vraaggericht. Een hulpvraag kan neergelegd worden in het telefonisch spreekuur op woensdagochtend van 9.30-10.30 uur. Dit is een specialistisch team. Vrijwilligers (met een achtergrond in de hulpverlening zoals bijv. maatschappelijk werk) hebben oog voor mensen die extra zorg nodig hebben op dit vlak.  Ook onderhoudt (minimaal) de coördinator het sociaal netwerk in de Oegstgeester samenleving middels o.a. een casusoverleg.
  • Team onderling pastoraat: Vrijwilligers die de cohesie in de gemeente bevorderen, het omkijken naar elkaar. Zij plannen samen met de predikanten de huiskamergesprekken / buurtbijeenkomsten.
  • Te Initiëren project Kerkmaatjes: Voor dit project zoeken we op dit moment mensen die het project (mee) willen vormgeven en straks gevers en ontvangers (aanmeldingen) aan elkaar willen koppelen. Organisatoren dus. 

Overleggen
Elk team heeft een voorzitter/ coördinator. Zij/hij roept het team bij elkaar voor overleg, is aanspreekpunt en lid van de taakgroep pastoraat. Die laatste bestaat dus uit de predikanten en de coördinatoren. De vergaderfrequentie is door de teams zelf te bepalen: wat is nodig? Ook welke toerusting gewenst is.  Voor urgent overleg zijn de predikanten beschikbaar.
Twee keer per jaar komen alle gemeenteleden met een specifieke pastorale taak bij elkaar. (najaar en voorjaar). Op die avonden is er ruimte voor onderlinge uitwisseling, vragen en dank voor de tijd en inzet.

Aanmeldformulier Pastoraat

Ds. Iris van der Heul
Ds. Rian Veldman