Bloemen
De bloemen van de Groene Kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. Fietje Bleichrodt. De bloemen van de Regenboogkerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar fam. Gerritsen, en met een hartelijke felicitatie van de gemeente naar dhr. en mw. Kreukniet-van Nek.

Informatie vieringen

Groene of Willibrordkerk
Vandaag 24 juni,eerste zondag van de zomer: ds. Aart Verburg, m.m.v. Willibrordcantorij.
In de maand juli is de Groene Kerk gesloten, zie Regenboogkerk.

Regenboogkerk
Vandaag, 24 juni,de eerste zondag van de zomer: ds. Chr. de Jonge uit Leiden. Ds. Chris de Jonge was tot 1 april 2016 gemeentepredikant te Winterswijk. Voordien werkte hij als zendingspredikant in Indonesië.
Volgende week 1 juli,de tweede zondag van de zomer: ds. J.C. van Dongen, emeritus. Ds. Casper van Dongen was gemeentepredikant in Den Haag, verbonden aan de Duinzichtkerk en de Vredeskapel.
8 juli, 14.00 uur,de derde zondag van de zomer, intrededienst ds. R.C. Veldman. Voorgangers: ds. Aart Verburg, ds. Iris van der Heul en ds. Rian Veldman, m.m.v. Regenboog-en Willibrordcantorij en gastzangers.

Ontmoetingsmiddag tussen kerk en Vluchtelingenwerk
Sinds de grote toestroom van vluchtelingen een aantal jaren geleden, zijn er ook in Oegstgeest jaarlijks woningen aangeboden aan statushouders. Met begeleiding van vrijwilligers van Vluchtelingenwerk vinden de mensen hun weg in Nederland en in Oegstgeest. Het Diaconaal Platform Oegstgeest (DPO) vindt het belangrijk om de nieuwe Nederlanders welkom te blijven heten. Daarom organiseert het DPO samen met Vluchtelingenwerk Oegstgeest een ontmoetingsmiddag.
Wat kunt u tijdens deze middag verwachten? Informele ontmoeting met statushouders, informatie vanuit Vluchtelingenwerk en mogelijkheid tot gesprek met elkaar over verschillende thema’s. Natuurlijk met een lekker hapje en drankje vanuit verschillende culturen. Kinderen zijn ook van harte welkom!
Komt u ook om de statushouders te ontmoeten?
Zaterdag 7 juli vanaf 15.00 uur in de Rehobothkerk aan de Lijtweg 1.
De middag zal tot ongeveer 17.30 uur duren.
Aanmelding gewenst: diaconaalplatformoegstgeest@gmail.com

Save the date: Running Dinner 29 september
Trakteer uzelf op een avond vol verrassingen! Zet zaterdag 29 september vanaf 17.30 uur in de Regenboogkerk alvast in uw agenda. Meer informatie volgt na de zomervakantie of kijk alvast op onze website.
Voorbereidingsgroep Running Dinner

Stel je eens voor… een Kerkenfestival in Oegstgeest, mei 2019
Die pinkstervieringen, ooit op het terrein van het Zendingshuis, of die oecumenische Vredesdiensten in sporthal De Voscuyl…. Met zijn allen als kerkmensen van heel Oegstgeest, betrokken bij een grote, inspirerende happening! Niet alleen voor kerkmensen, maar voor iedereen in ons dorp… zou dat nog eens een keer kunnen?
Regelmatig wordt ernaar gevraagd. De Raad van Kerken in Oegstgeest heeft een idee! Op een zaterdag, eind van de middag, is er rond het Dorpscentrum (een tent op de Lijtweg?) iets bijzonders te doen voor kinderen en jongeren, en iets voor ouderen, en iets met samen eten. En ’s avonds is er een korenfestival – er zit veel muziek in Oegstgeest! En dan zondagochtend een feestelijke dienst samen met daarna nog een paar dingen om te doen of je aan het denken te zetten over samen kerk-zijn in en met ons dorp… Kerk in de buitenlucht… kan heel gezond zijn! Wie wil er eens meedenken?
Cor van Beuningen, c.vanbeuningen@socires.nl
RvK, ds. Robert Roth, rrroth65@solcon.nl
ds. Aart Verburg, aartverburg@me.com

Bericht van overlijden (i.p.v. afkondiging)
Op vrijdag 1 juni jl. is dhr. Martinus (Ties) de Jong overleden op de leeftijd van 98 jaar. Hij was als anesthesist verbonden aan het LUMC en woonde in Oegstgeest. Met zijn vrouw en hun drie kinderen was hij kerkelijk verbonden aan de Marekerk in Leiden. Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwde hij in 1988 met Diny van der Schoor. Zij werd lid van de PGO en hij werd ‘blijkgever van verbondenheid’ met onze kerk, een soort lidmaatschap. Samen namen ze deel aan bijvoorbeeld de koffieochtenden in de Regenboogkerk. In februari 2018 beleefden Ties en Diny nog hun 30-jarige huwelijk. Ties verbleef toen al voor revalidatie in De Wilbert in Katwijk. Diny overleed op 1 maart van dit jaar. Precies twee maanden later overleed ook de heer De Jong. Hij is op 8 juni begraven bij de Groene Kerk. Ds. Ton Jacobs van de Marekerk in Leiden ging voor in de dienst van Woord en Gebed.
Ds. Aart Verburg

Algemene communicatie over ‘Meer Samen’
Na de zomer van 2017 is binnen de PGO het gesprek gestart om voortaan, gelijk aan wat gebruikelijk is geworden tijdens de zomerperiode, de erediensten op zondagmorgen in één gebouw te houden. Dit was een van de uitkomsten van het proces dat de naam ‘Meer Samen’ heeft gekregen. Met alle belanghebbenden is hierover gesproken en tijdens de gemeenteavonden in januari 2018 is de gemeente gehoord. In april heeft de kerkenraad, gehoord hebbende de gemeente, besloten om per 1 oktober 2018 de zondagse erediensten om het halfjaar afwisselend in de Groene Kerk en de Regenboogkerk te houden. Daarbij is er ook voor gekozen om op de hoogtijdagen, zoals Pasen, Pinksteren en kerst en bij de herdenking van de overledenen, rond begin november, diensten in beide kerkgebouwen te houden.
Het houden van één eredienst op de zondagochtend heeft diverse gevolgen. De kerkenraad heeft een werkgroep gevraagd met voorstellen voor de implementatie te komen. De werkgroep heeft met alle betrokkenen gesproken en is tot een advies gekomen. Tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni jl. heeft besluitvorming plaatsgevonden over de implementatie. De commissie had haar advies geclusterd naar algemene punten, jeugd- en jongerenwerk en kerkmuziek en cantorijen. De belangrijkste besluiten die de kerkenraad heeft genomen zijn:

Kosters
Tot nu toe kende de PGO twee kosterfuncties. Als gevolg van ‘Meer Samen’ is er nog maar één koster nodig. De kerkenraad heeft daarom besloten het aantal kosters terug te brengen naar één. De koster van de Regenboogkerk heeft aangegeven haar dienstverband niet te willen verlengen. We zullen op gepaste wijze afscheid nemen van Mariëtte Keppel en zijn haar zeer dankbaar voor haar inzet het afgelopen jaar. De huidige koster van de Groene Kerk, Dirk Jan de Ruijter jr., wordt de PGO-koster.

Organisten
De kerkenraad heeft besloten het aantal organisten terug te brengen naar één. Hans de Jong wordt de PGO-organist. Het dienstverband met Cor de Jong wordt, om deze reden, niet verlengd. Bij zijn benoeming was al met deze ontwikkeling rekening gehouden. Het contract met Cor de Jong loopt per september 2018 af. Als gemeente nemen we op gepaste wijze afscheid van hem en we zijn hem zeer dankbaar voor de jaren dat hij met veel passie en kunde onze diensten ondersteunde en opluisterde.

Kerkmuziek
Het Willibrordensemble o.l.v. Hans de Jong is door de kerkenraad aangemerkt als een PGO-activiteit die de PGO structureel blijft faciliteren. Overige kerkmuzikale activiteiten die plaatsvonden onder de vlag van de PGO zijn niet structureel. Jaarlijks bepaalt de kerkenraad, op basis van advies van de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek (TEK), welke kerkmuzikale activiteiten nodig zijn voor de ondersteuning van de gemeente en de eredienst.

Cantorijen
Naast de instrumentale ondersteuning wordt de eredienst ook ondersteund door twee cantorijen, de Willibrordcantorij en de Regenboogcantorij. Door het proces van ‘Meer Samen’ kwam ook de mogelijkheid van het al of niet samengaan van de cantorijen ter sprake. Hierover is door de werkgroep Implementatie met beide cantorijen gesproken. De kerkenraad heeft advies gevraagd aan de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek (TEK) over de taak en functie van een cantorij in de kerk. Het advies van de TEK is door de kerkenraad overgenomen. Samengevat: ‘een cantorij is een groep gemeenteleden die de samenzang van de gemeente ondersteunt en stimuleert en daarmee bijdraagt aan de verrijking van de eredienst.’ Op basis van dit advies heeft de kerkenraad een beleidsbeslissing genomen als basis voor een praktisch besluit.
Het houden van één eredienst, als één gemeente in één gebouw, gecombineerd met het advise van de TEK, heeft de kerkenraad doen besluiten tot het opheffen van de beide bestaande cantorijen en het instellen van één PGO-cantorij voor de ondersteuning van de gemeente. Deze ene PGO-cantorij komt onder leiding van Pauline Verkerk als PGO-cantrix. De muzikale begeleiding van de PGO-cantorij komt in handen van PGO-organist Hans de Jong. De kerkenraad nodigt leden van beide bestaande cantorijen van harte uit om lid te worden van de nieuwe cantorij.
De kerkenraad heeft uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen die dit besluit met zich meebrengt. Wij realiseren ons dat leden vaak heel bewust hebben gekozen voor de cantorij en zich jarenlang met veel plezier hebben ingezet voor de cantorij waarvan zij lid zijn. Het opheffen van beide cantorijen zal gevoelens van teleurstelling opleveren. Het perspectief van één nieuwe PGO-cantorij zal nieuwe mogelijkheden geven. In het gesprek met de Willibrordcantorij kwam sterk naar voren dat diverse leden met veel plezier en onder leiding van Hans de Jong een bepaald repertoire zingen. Daarom heeft de kerkenraad besloten om, gedurende twee jaar, een koor te faciliteren onder leiding van Hans de Jong als dirigent. In deze twee jaar krijgt het koor de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot een zelfstandig koor. Na twee jaar stopt de ondersteuning vanuit de PGO. Het lidmaatschap van het koor staat, wat de kerkenraad betreft, open voor leden van binnen en buiten de PGO.

Anderen die de diensten ondersteunen, zoals de ontvangstcommissies, koffieschenkteams, autodiensten en het jeugdwerk (crèche, kindernevendienst en Jeugdkapel), makers van de orden van dienst hebben in overleg met de werkgroep Implementatie of onderling met enthousiasme aan nieuwe werkafspraken gewerkt die door de kerkenraad dankbaar zijn overgenomen. Op de ambtsdragerszondag, 26 augustus a.s, zullen mensen die taken neerleggen worden bedankt en mensen die nieuwe taken op zich nemen van harte worden welkom worden geheten.
Voor eventuele vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met
Marien den Boer,
voorzitter van de kerkenraad


Wilt u reagerenop de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de scriba: stuur E-Mail
Bloemengroet– Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, belt u dan met Marianne Noordijk, tel. 06-26 15 66 18, of e-mail stuur E-Mail
Website PGO– Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Het adres is: www.pgoegstgeest.nl. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan stuur E-Mail
U kunt onze diensten ook met computer, tablet of smartphone via internet beluisteren via www.kerkomroep.nl of onze website. Wilt u gebruik maken van deze dienst via een kerkradiokastje, neemt u dan contact op met Kees van Rossum, tel. 517 59 98.
Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstr. 54, tel. 5154283;
stuur E-Mail
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur. Info.: www.pgoegstgeest.nl.