Bloemen

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. Katinka van Netten, en met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. Irma Jalink-Verlinde.

Informatie vieringen

Van oktober t/m maart worden de regulierezondagse erediensten in de Regenboogkerk gehouden; van april t/m september 2020 weer in de Groene Kerk.

Regenboogkerk,
Vandaag, 26 januari,de derde zondag na Epifanie: ds. Aart Verburg; ambtsdragerszondag.
Om 19.00 uur: oecumenische Taizéviering in de Rehobothkerk.
2 februari,de vierde zondag na Epifanie: ds. Iris van der Heul.
9 februari,de vijfde zondag na Epifanie: ds. Aart Verburg; m.m.v. Wolter Mooi – cello.
16 februari,de zesde zondag na Epifanie: ds. Rian Veldman, Jeugdkapeldienst.

Taizévieringen

Het komende halfjaar zullen er drie Taizévieringen worden georganiseerd door een oecumenisch (protestants) samengestelde groep, in drie verschillende kerkgebouwen. Taizégebedsvieringen hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed. Ze worden gevierd in een eenvoudig ingerichte kerkruimte met kaarsen en iconen, die het gebed ondersteunen. Het draait om het gemeenschappelijke gebed. Van harte welkom om deel te nemen aan deze meditatieve vieringen!
De eerste keer is op vanavond om 19.00 uurin de Rehobothkerk. Deze datum valt mooi samen met de afsluiting van de week van gebed om eenheid voor de christenen in 2020. Je bent van harte welkom om vanaf 18.30 uurde Taizéliederen 4-stemmig te oefenen.

Bibliodrama

kennismaking, maandag 27 januari– Morgenavond is de tweede avond voor wie wil kennismaken met Bibliodrama als manier om zich te verdiepen in de boodschap van een Bijbelverhaal voor iemand persoonlijk.
Regenboogkerk, 20.00 uur. Info.: mail: ds.A.Verburg

De zin van het leven

Fokke Obbema komt op dinsdag 28 januarinaar het Dorpscentrum om over zijn boek De zin van het leven te praten. Hij zal worden geïnterviewd door ds. Rian Veldman. De zin van het leven is een boek vol inspirerende antwoorden op vragen die we ons allemaal wel eens stellen, maar zelden expliciet beantwoorden. In september 2018 schreef Volkskrant-journalist en schrijver Fokke Obbema een aangrijpend artikel over de hartstilstand die hij het jaar daarvoor had gehad. Het stuk maakte veel los bij lezers en kreeg meer dan duizend reacties. De ervaring riep bij Obbema zelf grote levensvragen op, wat resulteerde in ‘de beste interviewserie van 2018’, aldus Matthijs van Nieuwkerk. Vanaf oktober 2018 publiceerde Obbema een veertigtal prikkelende gesprekken met zeer uiteenlopende gesprekspartners, waarbij de eerste vraag telkens luidde: ‘Wat is de zin van ons leven?’ Dit boek is een bundeling van deze gesprekken én het artikel waarmee alles begon.
Aanvang: 20.00 uur, toegang: 5 euro.
Kaarten via de Rijnlandse boekhandel.
Ds. Rian Veldman

Uit Huis, deel I

woensdag 29 januari 20.00 uurRehobothkerk – Over ouderen en hun naasten, die worstelen met vragen over thuis wonen en naar een tehuis verhuizen. Huisarts Herman ten Hove spreekt over zijn ervaringen in de begeleiding. Zie OKe en Groene Boekje. Speciaal aanbevolen voor pastorale contactpersonen. Info.: mail: ds.A.Verburg

Uitnodiging huiskamergesprekken en maaltijd sectie Noord (Haaswijk)

Thema van de gesprekken is: bezieling. Wat geeft ons bezieling? Wat raakt onze ziel? Over welke laag in onszelf hebben we het als we het over de ziel hebben? En hoe verhouden lichaam en ziel zich tot elkaar? Hebben ze allebei goede voeding nodig en vinden we die ook in de kerk? We gaan erover in gesprek! U kunt kiezen uit een huiskamergesprek of een maaltijd met gesprek.
Woensdagavond 29 januari 20.00-22.00 uur huiskamergesprek bij Jeanne Taal (Rosa Spierlaan 23)
donderdagavond 30 januari 18.00-20.00 uurmaaltijd bij Ronald Vermerris en Nereida Lugo Flores (Gerrit Rietveldlaan 18)
woensdagmorgen 19 februari 10.00-12.00huiskamergesprek bij Gerry Jansen (Eduard Flipselaan 14).
Aanmelden en info. via mail Rian Veldman of 06-14 27 30 13.
Namens pastoraal team sectie Noord (Haaswijk): Gerry Jansen, Jacobien Wagemaker, Jeanne Taal en ds. Rian Veldman

Boekpresentatie Kerkasiel op 30 januari

In OKe nr. 1 staat een stukje over ‘Dat wonderlijke kerkasiel’. Op donderdag 30 januari vanaf 15.00 uuris er een bijeenkomst in de Bethelkapel in Den Haag, waar een boek met die titel wordt gepresenteerd. Ik hoop daar bij te zijn. Gemeenteleden die ook gaan en samen willen reizen, kunnen zich bij mij melden. We gaan per trein en tram.
Ds. Aart Verburg stuur E-Mail

Actie Kerkbalans 2020: ‘Geef voor je kerk’ van start

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is op zaterdag 18 januarivan start gegaan met het luiden van de klok van de Groene Kerk en een gezamenlijke lunch voor alle vrijwilligers. Actie Kerkbalans is ‘het’ moment van geven voor je kerk en loopt tot zondag 2 februari.
Gedurende deze periode worden alle gemeenteleden digitaal of via persoonlijke bezorging benaderd. Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven welk bedrag u toezegt en hoe en wanneer u dit wilt voldoen. Natuurlijk bepaalt u zelf hoeveel u dit jaar bijdraagt. Weet dat voor onze kerk elke euro telt; geen bijdrage is te klein! Wij zien graag het ingevulde toezeggingsformulier vóór zondag 2 februari tegemoet en hopen van harte dat u gul geeft! Dit jaar zullen we alle leden die hun e-mailadres hebben doorgegeven digitaal benaderen. Dit bespaart papier en kosten. Ook zijn er minder mensen nodig om de brieven te bezorgen. Wij danken alle lopers die de afgelopen jaren hun medewerking hebben verleend aan Actie Kerkbalans. En natuurlijk de circa 35 lopers die dit jaar in januari op pad gaan!
Richtsnoer voor het bepalen van uw bijdrage
Anders dan veel verenigingen en sportclubs werkt onze gemeente niet met een vaste verplichte bijdrage per lid. Uw bijdrage is immers geheel vrijwillig. Maar wat is een ‘normale’ bijdrage aan de kerk? Veel gemeenteleden willen graag een richtlijn hebben, omdat ze een redelijk bedrag willen bijdragen, ook in vergelijking met anderen. Daarom hebben we een richtsnoer bepaald dat het netto inkomen als uitgangspunt neemt. U vindt het richtsnoer op onze website: (Richtsnoer). Of ga naar de website, pgoegstgeest.nl > Wetenswaardig > Kerkbalans in de kolom rechts, onder Over Geldzaken.
Diaconie, Werelddiaconaat en Zending
In aprilontvangt u van de Taakgroep Diaconaat & Zending een verzoek voor een bijdrage aan (Wereld)Diaconaat en Zending. Meer informatie over deze doelen en het werk van de Taakgroep verschijnt in de maanden februari en maartin de diverse communicatiekanalen.
Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans.
Namens de Kerkbalanscommissie, Chris van der Oord

Mens wordt wakker

Op zondagmiddag 2 februari om 15.00 uur spelen pianist-componist Jan Marten de Vries en saxofoniste Naomi Perquin het programma Mens wordt wakker, in de Regenboogkerk in Oegstgeest.
Het muzikale programma Mens wordt wakker biedt een eigen kijk op de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis: ‘De mens doet langzaam zijn ogen open… Is het God die hem wakker maakt? Of roept de mens zichzelf? Is het eten van de verboden vrucht wel zo’n slecht idee? Of maakt juist dat de mens volwassen?’ Mens wordt wakker is een verrassend verhaal voor jong en oud. De voorstelling duurt een uur en is bedacht door Oegstgeestenaar Jan Marten de Vries. Coördinatie en info.: stuur E-Mail
Ds. Aart Verburg

Dansen, een vorm van geloofsverdieping?

Wat bezielt mensen die in de kerk willen dansen? Precies dat: ze willen bezield raken, hun geloof beleven en zoeken naar een verbinding tussen geloof en leven. Dansen in de kerk is een ongebruikelijk verschijnsel. Toch zijn er de laatste jaren verschillende kerkelijke dansvormen ontwikkeld. In Oegstgeest bijvoorbeeld kun je vier keer per jaar meedoen aan bibliodans. Dat is een vorm van creatief dansen naar aanleiding van teksten uit de Bijbelse traditie. Het is een beweeglijke, soms speelse, dan weer intensieve manier om je geloof te verdiepen. Riëtte Beurmanjer begeleidt bibliodansavonden, o.a. in Oegstgeest. Zij schreef er een proefschrift over, ‘Tango met God?’ Riëtte komt via een Powerpoint-presentatie laten zien hoe bibliodans spirituele vorming of geloofsverdieping bevordert. Ze zal aanwezigen ook uitnodigen om er zelf iets van te ervaren. Maandag 10 februari om 20.00 uur in de Regenboogkerk.
Info.: stuur E-Mail
Ds. Aart Verburg


Wilt u reageren

Op de vieringen – stuur een bericht aan de TEK: meer lezenstuur E-Mail

Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, stuur dan een email naar Marianne Noordijk, stuur E-Mail

Website PGO– Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Het adres is: www.pgoegstgeest.nl. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters stuur E-Mail
U kunt onze diensten ook met computer, tablet of smartphone via internet beluisteren via www.kerkomroep.nl of onze website

Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstraat 54.
stuur E-Mail of bel:tel: 071-515 42 83
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur. Info.: www.pgoegstgeest.nl