Gemeenteberichten in PDF

OP WEG NAAR ZONDAG

Informatie vieringen

Groene of Willibrordkerk

Zondag 5 februari: ds. Richtsje Abma, de vijfde zondag na Epifanie; diaconale viering.

Op weg naar de zondag

Jullie zijn het licht voor de wereld, zegt Jezus in de Bergrede. Wat voor licht? Een schemerlamp bij wie mensen kunnen uitblazen? Een zaklamp die een ander in het donker helpt de weg te vinden? Een ledlamp, iemand die met weinig moeite licht geeft aan wie maar in de buurt komt? Paulus heeft het in de brief aan de Korintiërs over de kern van zijn evangelie: Christus en die gekruisigd. We luisteren komende zondag naar deze woorden (Matteüs 5:13-16 en 1 Korintiërs 2:1-5) en verbinden ze met ons leven. Hans Hogerzeil is bereid gevonden ouderling met de opdracht van voorzitter van de kerkenraad te worden, voor een jaar, en hij zal in het ambt worden bevestigd. Leonard musiceert. Bij de uitgang kunt u een paasgroet meenemen om te versturen naar gedetineerden. Graag tot zondag.

Meeleven

Wij leven mee met hen die revalideren. Wat vraagt dat een geduld en energie. We denken aan Riek Verschoor, mevrouw Van Dam en aan Jasper de Kogel. Wat fijn dat velen in onze gemeente zo hartelijk naar anderen omkijken. Dat doet goed. Ook zijn onze gedachten en gebeden bij hen die in hospice De Mare verblijven.

Bloemengroet

Komende zondag gaan de bloemen vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en bemoediging naar Marja en Piet van Doorninck en eveneens met een hartelijke groet en bemoediging naar Wim en Gusta van der Luit.

Collecten zondag 5 februari

De diaconale collecte is bestemd voor: Noodhulp: Pakistan; vaktraining voor jongeren.
Lees verder
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Noodhulp: Pakistan.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Popcorn en partytime

Komende vrijdag, 3 februari, is er tienertijd van 19.15 tot 20.45 uur op de tienerzolder van de Regenboogkerk. We spelen een spel en leren elkaar wat beter kennen. Welkom, als je wilt aansluiten! Er is een appgroepje, je kunt erbij komen door een appje aan Richtsje (tel:06-83116626).

Lectio Divina: lezen om te leven

Lectio Divina is een eeuwenoude, meditatieve praktijk uit de kloosters, die de laatste jaren vooral aan protestantse zijde weer flink in de belangstelling is komen te staan. Velen ervaren de Bijbel als een weerbarstig boek, waar je lang niet altijd gemakkelijk toegang toe krijgt. Lectio Divina is een eenvoudige manier van lezen, waarin je minder met je hoofd en meer met je hart leert lezen. Lectio Divina draait om groeien in liefde, niet in kennis. Het is een vorm van Slow Reading. Luisterend lezen, je diepere verlangen op het spoor komen, je openen voor de Geest, afstemmen op de Stem. We zullen oefenen met Bijbelteksten en andere teksten uit de christelijke traditie. Locatie: Willibrords Erf, maandagavond 6 februari, aanvang: 20.00 uur.
contact: Rian Veldman Email

Huiskamergesprekken: bidden en de Bergrede

Omdat het zo goed bevallen is… Omdat ik er vorige keer niet bij kon zijn…
Omdat het zo fijn is andere gemeenteleden te spreken.
Het onderling pastoraat organiseert weer drie huiskamergesprekken. We gaan in gesprek over geloven en het leven van alledag. Dit keer zal het gaan over de Bergrede waar we deze zondagen uit lezen in de diensten. In het bijzonder het gedeelte over bidden (Matteüs 6: 5-13). Een van de predikanten leidt de bijeenkomsten. U bent van harte welkom om deel te nemen. Lees meer
Aanmelden via Jeanne Taal: 06-51407533, mail Email

Informatie vieringen


Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
12 februari: ds. Rian Veldman, de zesde zondag na Epifanie, viering Maaltijd van de Heer; m.m.v. PGO-cantorij.
Zondag 19 februari: ds. Rian Veldman, de zevende zondag na Epifanie.
Woensdag 22 februari, 19.30 uur: Aswoensdagviering, voorgangers diaken Peter Winnubst en ds. Rian Veldman, m.m.v. gemengd koor parochie.

Maandelijkse inzameling voor de voedselbank

Aanstaande dinsdag, 7 februari, kunt u weer boodschappen inleveren voor de voedselbank Leiden e.o. U bent welkom in de Rehobothkerk aan de Lijtweg tussen 19.00 en 19.30 uur.
Taakgroep Diaconaat & Zending

Winterwandeling

Op 10 februari kun je meewandelen. We verzamelen om 13.50 uur bij de oprijlaan van Oud-Poelgeest, en wandelen naar de Polders Poelgeest en terug. We bekijken de voorboden van het voorjaar, en zoeken rust en adem onderweg, met een gedicht of andere tekst. We mikken op een wandeling van max. anderhalf uur. Leuk als je meekomt. Je kunt je opgeven bij
Richtsje, per app (tel:06-83116626) of per Email.

Preek van de leek

Op zondagmiddag 12 februari om 16.00 uur zal de eerste Preek van de Leek worden gehouden in Oegstgeest in het Groene kerkje door niemand minder dan onze burgemeester Emile Jaensch. Nodig buren, kennissen, vrienden uit. Na afloop is er een borrel in Willibrords Erf om elkaar te ontmoeten en na te praten.

Paasgroetenactie 2023 – Uit liefde voor jou

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland. De diakenen schrijven kaarten voor Nederlandse gevangenen in het buitenland. Daarnaast schrijven zij een aantal Engelstalige kaarten voor Engelstalige gevangenen in Nederland.
Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. U kunt op drie manieren meedoen dit jaar. Lees verder…
U hebt de hele maand februari om mee te doen aan de actie; graag ontvangen wij uiterlijk zondag 26 februari uw beschreven kaarten. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen. Alvast hartelijk dank!
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan hier.
Taakgroep Diaconaat & Zending

Veertigdagenkalender 2023

De veertigdagentijd is dit jaar van 22 februari tot en met 8 april.
Bij Kerk In Actie kunt u de veertigdagentijdkalender 2023 ‘Uit Liefde voor jou’ bestellen.
U kunt dat doen op twee manieren:
1) via de website van Kerkinactie, 40dagentijd of
2) telefonisch: 030-8801456.

OVERIG

Denktank Toekomst Gebouwen – voortgang

In de afgelopen kerkenraad is de opdracht aan de Denktank definitief vastgesteld. Kortgezegd zorgt de Denktank ervoor dat er verschillende uitgewerkte scenario’s beschikbaar komen met hun voor- en nadelen betreffende het bezit en beheer en eigen gebruik van de PGO-gebouwen. De horizon hierbij is een periode van 15 jaar. Beoogde afronding: zomer 2023. Vervolgens is het aan de kerkenraad om samen met de gemeente deze scenario’s te bespreken en een keuze te maken voor de toekomst.
Als Denktank werken we langs drie lijnen. Lees meer
Dick Hanemaaijer, Willem Camphuis en Nelleke van der Oord

Meeleven

Het bericht dat Jasper een longontsteking en bij een val een blessure had opgelopen, leverde een enorme hoeveelheid kaarten, apps, telefoontjes en mails op van gemeenteleden. Wij ervoeren hoeveel goed het onderling pastoraat doet. Wij weten ons gedragen, ook nu het even tegen zit. Hartelijk dank voor alle reacties!
Bea en Jasper de Kogel


Wilt u reageren?

Op de vieringen – stuur een bericht aan de TEK: Email
Lees meer

Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, stuur dan een Email of
bel met 06 3370 0963

Kerkdiensten volgen-de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist.nl 

Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstraat 54.
Email of bel: 06 42 86 83 09
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur.

Website PGO– Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters Email

Kerkelijk bureau is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, daarnaast op afspraak.