De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. A. Jalink-Verlinde, en met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. en mw. Veldhuyzen-van der Bijl

Informatie vieringen

Regenboogkerk
Vandaag, 17 februari,de zesde zondag na Epifanie: ds. Aart Verburg.
Volgende week, 24 februari,de zevende zondag na Epifanie: ds. Iris van der Heul.
3 maart,de achtste zondag na Epifanie: ds. Aart Verburg, m.m.v. cantorij.
10 maart, de eerste zondag in de veertigdagentijd – zondag Invocabit: ds. Rian Veldman, gezinsviering met Maaltijd van de Heer. De kinderen blijven de hele dienst in de kerk.

Groene of Willibrordkerk
Vanaf de maand april (t/m september) worden de zondagse kerkdiensten weer in de Groene Kerk gehouden. Tot die tijd komt de gemeente op zondagochtend samen in de Regenboogkerk.
6 maart, Aswoensdag, 19.30 uur,oecumenische Aswoensdagviering: diaken Peter Winnubst en ds. Iris van der Heul, m.m.v. parochiekoor.

Weten waar je aan begint… Over de kerkdienst
In de komende maanden staat er in de Gemeenteberichten elke week een mini-artikel over een onderdeel in de orde van onze zondagse eredienst. De ‘Orde van Dienst’ laat zien hoe we de ontmoeting tussen God en mensen vieren, met alles wat daarbij komt kijken. In onze toelichtingen proberen we het verhaal achter de volgorde en de onderdelen te laten zien. Er zit een ‘wereld’ achter.
De artikelen kunt u hier terugvinden.
Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek

Vandaag: ritme en kleuren
Naast het kalenderjaar kennen we in de kerk het ‘kerkelijk jaar’. Dat loopt van advent, de voorbereiding op het kerstfeest, via veertig dagen voorbereiding op Pasen naar het paasfeest als hart van het christelijke geloof. Vijftig dagen daarna komen we via Hemelvaart bij Pinksteren en dan volgt een periode zonder christelijke feesten tot de laatste zondagen van het kerkelijk jaar in november.
Tijdens de verschillende periodes drukken de kleuren in de kerk iets uit van de beleving van het geloof en de liturgie in zo’n periode. Het kleed over de tafel, het antependium dat voor de kansel hangt, de leeslinten en de stola, die de predikant draagt over haar of zijn toga zijn in de ‘liturgische kleur’ die het karakter van een periode of een bepaalde zondag onderstreept.
Wit, de kleur van feest, licht en reinheid, hoort bij de kersttijd, Witte Donderdag, de paastijd en bij Allerheiligen. In de PGO gedenken we de overledenen elk jaar op de zondag die het dichtst bij Allerheiligen ligt.
Paars, de kleur van inkeer en bezinning, ook op de donkere kanten van het leven, hoort bij de veertigdagentijd voor Pasen en bij de zondagen van Advent. Roze ontstaat door het licht dat midden in de donkere tijden door het paars heen schemert en wordt gebruikt op zondag Laetare (middelste in de veertigdagentijd) en zondag Gaudete (derde zondag in de advent).
Rood, de kleur van vuur, verwijst naar de heilige Geest. Rood wordt gebruikt op Pinksteren en bij de bevestiging van ouderlingen, diakenen en predikanten.
Groen is voor de perioden tussen de ‘feesttijden’ door en symboliseert de hoop op Gods nieuwe wereld.

Zing je mee met het tafelgebed op 10 maart?
Op zondag 10 maart organiseert de Taakgroep Jeugd en Jongeren in samenwerking met ds. Rian Veldman een gezinsdienst rondom en met de Maaltijd van de Heer. Bij de viering van de Maaltijd willen we dan graag het tafelgebed van Bart Robbers en Paul Schollaert (Liedboek 403c) zingen. Dit gezongen tafelgebed wordt gezongen in afwisseling tussen (kinder)koor, voorganger en gemeente. We hebben dit gezongen tafelgebed vaker gedaan in de afgelopen jaren. Toen de Jeugdcantorij nog bestond, hebben de kinderen de rol van het koor vaak op zich genomen, ook de volwassen-cantorij heeft die rol wel eens gehad. Deze keer zouden we het leuk vinden als verschillende mensen die het tafelgebed al eens gezongen hebben, maar ook ouders en kinderen voor wie dit nieuw is, de rol van (kinder)koor willen vervullen. Omdat je dit natuurlijk wel even moet oefenen, zullen we op de zondagen 24 februari en 3 maart na de dienst (van ongeveer 11.30-12.00 uur) de koorpartij oefenen in de achterruimte van de Regenboogkerk. Kinderen die nog niet kunnen lezen, kunnen ook mee oefenen, maar richten zich dan vooral op het refrein dat steeds hetzelfde is. Alle anderen kunnen alle koorcoupletten zingen. Deze viering is bedoeld als gezinsviering, wat betekent dat de kinderen de hele dienst in de kerk blijven. Met de kinderen die komen voor-oefenen, kunnen we ook alvast wat liederen die gekozen worden voor de dienst doornemen, zodat ze die beter herkennen.
Pauline Verkerk

Lezing ‘Heilige onrust – in ons leven‘
Lezing op woensdagavond 27 februari, 20.00-22.00 uur door prof. dr. Frits de Lange, hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit. Vrijzinnige Protestanten en Protestantse Gemeente Oegstgeest organiseren deze lezing door op zoek te gaan naar de kern van de joods-christelijke traditie in ons leven als hedendaagse pelgrims.
Harm Bosscher

Hear My Voice – Cappella pro Cantibus
Cappella pro Cantibus doet mee aan het project Hear My Voice, van Kunstklank: een muziekproductie waarin verschillende culturen en generaties samen zingen (11-91 jaar). Uitgevoerd wordt het Stabat Mater van Karl Jenkins, het Kyrie uit de Missa Criolla van Ramirez en verder werken van Rachmaninov, Glinka, Weill en Dohnányi. Naast Cappella Pro Cantibus werken mee Schola Gregoriana uit Noordwijk, Kleynkoor Academy, Harpe Davids en het Nationaal Symfonisch Kamerorkest. Koor en orkest staan o.l.v. Herma van Piekeren.
De voorstellingen worden gegeven in twee weekends:
-vrijdag 8 maart (20.00 uur),
zaterdag 9 maart (20.00 uur),
zondag 10 maart (15.00 uur),
-vrijdag 15 maart (20.00 uur: al uitverkocht),
zaterdag 16 maart (20.00 uur)
en zondag 17 maart (15.00 uur).
Locatie: de kapel van Sancta Maria op het landgoed Sancta Maria, Langevelderlaan 1 in Noordwijkerhout (gemeente Noordwijk).
Toegangskaarten à € 22,50 zijn verkrijgbaar via de website van Kunstklank.
Dieneke van Os

Splitsing Actie Kerkbalans en toezegging bijdragen voor (Wereld-)Diaconaat & Zending
Er was iets nieuws bij de Actie Kerkbalans dit jaar. Zo lang als velen het zich kunnen heugen, geven we bij de Actie Kerkbalans niet alleen voor de Kerk, maar ook voor (Wereld)Diaconaat & Zending. Dit jaar heeft de kerkenraad ervoor gekozen de Actie Kerkbalans en de vraag om een bijdrage voor (Wereld)Diaconaat & Zending uit elkaar te halen. Dat werd vanuit de landelijke kerk (PKN) geadviseerd. Er zijn vragen gekomen over de achtergrond van deze beslissing.
We zien de afgelopen jaren de bijdragen voor de Kerk, waar de actie Kerkbalans voor bedoeld is, teruglopen. Dat baarde ons zorgen en daarom is door de Kerkbalanscommissie onderzocht wat te doen om deze trend om te buigen.
Binnen het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland is door professionele fondsenwervers onderzoek gedaan naar de meest effectieve wijze van geldwerving. De Kerkbalanscommissie heeft bij deze fondsenwervers haar licht opgestoken. Hun advies was om voor één duidelijk doel per ‘geefmoment’ te kiezen. En dan dus voor verschillende doelen meerdere ‘geefmomenten per jaar’ te kiezen. Dus eerst de Actie Kerkbalans voor de bijdragen voor de kerk; en dan later een verzoek om een bijdrage voor (Wereld-)Diaconaat en Zending.
Het breed moderamen heeft dit advies voorgelegd aan de kerkenraad. De kerkenraad heeft het advies overgenomen en in november 2018 besloten de Actie Kerkbalans 2019 enkel te richten op financiële bijdragen voor de Kerk en een apart ‘geefmoment’ te creëren voor (Wereld-)Diaconaat & Zending. Begin april ontvangt u – per post of per e-mail – het verzoek een bijdrage te geven aan het werk van de taakgroep Diaconaat & Zending voor het binnenlands diaconaat, het werelddiaconaat en de zending. We hopen op uw royale bijdrage voor deze doelen, net als de afgelopen jaren.
We gaan in 2019 bekijken wat de effecten hiervan zijn voor de inkomsten van de Kerk en Diaconaat & Zending. Daarna evalueren we het resultaat en bekijken of we deze aanpak ook verder blijven hanteren.
Marien den Boer, voorzitter kerkenraad

Opbrengst zendingsbussen: voor een sterke kerk in Syrië
Na acht jaar oorlog is de situatie in Syrië uitzichtloos en rampzalig. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op de kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen, Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt.
Van mei t/m december 2018 hebben we via de zendingsbus geld ingezameld voor hulp aan de kerken. Samen hebben we het geweldige bedrag van € 1.954,25 bijeengebracht. Via de partnerorganisaties van Kerk in Actie in Syrië zal het geld besteed kunnen worden aan o.a. babyvoeding, medicijnen, kamerhuur voor gevluchte gezinnen, voedselpakketten en operaties.
Samen steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen en bakens van hoop kunnen zijn.
Veel dank!
Taakgroep Diaconaat & Zending

Voorlopige resultaten actie Kerkbalans 2019
Gedurende de laatste week van januari en de eerste week van februari hebben bijna 90 vrijwilligers Kerkbalans-enveloppen bezorgd bij ruim 700 kerkleden en hebben ruim 400 leden e-mails ontvangen voor het doen van een toezegging via internet. In totaal zijn dit jaar 1.135 leden van 25 jaar en ouder benaderd. Leden die de afgelopen vier jaar geen toezeggingen hebben gedaan, zijn dit jaar niet meer benaderd. Een lid is hier gedefinieerd als een pastorale eenheid; het kan dus ook staan voor een echtpaar of een gezin. De PGO telde begin 2019 1.504 pastorale eenheden.
In totaal 43 leden hadden al via een zogenoemde Overeenkomst Periodieke Gift een toezegging voor 2019 gedaan of hadden in 2018 al een financiële bijdrage voor 2019 overgemaakt en zijn daarom niet voor Kerkbalans 2019 benaderd.
Op 13 februari jl. was een financiële bijdrage van € 233.426 toegezegd door 808 leden. De toezeggingen variëren van € 5 tot € 4.100 per jaar, met een gemiddelde van € 289. De helft van de leden zegt minder dan € 100 toe; de andere helft meer.
Toezeggingen druppelen nog steeds binnen, waardoor het uiteindelijke bedrag hoger zal uitkomen.
Vergelijking van de voorlopige resultaten van de afgelopen jaren:

Het is verheugend en bemoedigend dat er een stijging is te zien van zowel het aantal toezeggingen als het totaal toegezegde bedrag. Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans 2019. Ook een woord van dank aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen.
Thijs Breet en Dirk Jan de Ruijter sr.,
namens de Kerkbalanscommissie

Bedankje
Beste PGO-ers, afgelopen zondag kreeg ik de bloemen ‘uit de kerk’. Een onverwacht geschenk. Witte rozen, dotters en violieren. Een mooie bos bloemen met een heerlijk luchtje. Na een paar opnamen in het LUMC en het verder thuis uitzieken helpt zo’n blijk van meeleven naar een spoedig herstel. Dank!
Lolke Osinga

Opbrengst collectes januari 2019

1ste collectesDoelBedrag
  6 januariEducans€ 263,75
13 januariStichting De Brug€ 222,27
20 januariOecumene€ 182,80
27 januariJOP: Jeugdwerk€ 294,12
2de collectes
kerkdienstenPlaatselijk kerkenwerk€ 586,21
Bijzondere collectes
ZendingsbussenZending€ 348,61
DiaconieVoedselbank Leiden e.o.€ 20,50
Hier kunt u de opbrengsten van de collectes tijdens kerkdiensten van de Groene of Willibrordkerk en de Regenboogkerk van de afgelopen 12 maanden inzien: Download PDF


Wilt u reageren?

Vieringen – stuur een bericht aan de scriba: stuur E-Mail
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, belt u dan met Marianne Noordijk, tel: 06-26 15 66 18 of stuur E-Mail
Website PGO– Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Het adres is: www.pgoegstgeest.nl. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters stuur E-Mail
Kerkomroep – U kunt onze diensten ook met computer, tablet of smartphone via internet beluisteren via www.kerkomroep.nl of onze website
Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstraat 54.
stuur E-Mail of bel:tel: 071-515 42 83
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur. Info.: www.pgoegstgeest.nl