lees de gemeenteberichten als PDF

Van bijzondere weer naar gewone gemeenteberichten

De afgelopen twee weken ontving u bijzondere edities van de gemeenteberichten in verband met de bijzondere omstandigheden rond de uitbraak van het coronavirus. De omstandigheden blijven nog wel bijzonder, maar met de gemeenteberichten gaan we zoveel mogelijk terug naar gewoon. Wie berichten heeft, kan ze vóór woensdagmiddag 15.00 uur naar Erica Smit sturen. De kerkenraad dankt Erica voor haar inzet om de bijzondere uitgaven van gemeenteberichten op een ongebruikelijk tijdstip te redigeren.

Uit het breed moderamen

Geliefde broeders en zusters, al bijna twee weken leven we met de ingrijpende maatregelen rond het coronavirus. Ze hebben grote invloed op onze bewegingsvrijheid en ons dagelijks leven. Lege straten, leerlingen die niet naar school kunnen, ouders die les moeten geven en onzekerheid voor mensen die een eigen bedrijf hebben. De maatregelen hebben ook grote invloed op onze contacten met naasten en vrienden. Geliefden die niet meer bezocht kunnen worden in een verpleeg- of verzorgingshuis, bijzondere omstandigheden bij overlijden. Ingrijpende momenten die anders gaan dan we graag zouden willen.
Op maandagavond 23 maart kondigde het kabinet nog strengere maatregelen aan. Alle samenkomsten worden tot 1 juni (tweede pinksterdag) verboden. De regering maakt weliswaar een uitzondering voor religieuze samenkomsten (max. 30 personen), maar als PGO hebben we besloten dat we tot 1 juni geen samenkomsten zullen beleggen. We willen maximaal bijdragen aan de zorg voor onze naasten. Wij zetten vooral in op verbinding via internet en andere media; volg de berichten op de website van de PGO. Daarop kunt u dagelijks even kijken voor inspirerende teksten, liederen, filmpjes en verwijzingen naar, bijvoorbeeld, Taizévieringen. Voor de andere berichten: zie hieronder. De vuistregel blijft: alle geplande bijeenkomsten worden afgelast. Alleen wat doorgaat, wordt aangekondigd.
Als de overheid met nieuwe maatregelen komt, bekijken ook wij de situatie opnieuw.
In gedachten en gebed zijn wij bij iedereen die, op welke manier dan ook, met de gevolgen van deze crisis te maken heeft. Laten wij ons verheugen op het licht van Pasen als teken van hoop en verwachting in deze dagen. Met de (lange) adem van Gods Geest houden we het samen uit tot Pinksteren, kome wat komt.

Marien den Boer, voorzitter kerkenraad
Aart Verburg, predikant

Avondgebeden en zondagse kerkdiensten

Voor de Avondgebeden op woensdag kwam de vraag of het verantwoord is om met meer dan drie mensen in de Groene Kerk te zijn. Met feedback van degenen die direct bij het Avondgebed van 25/3 betrokken zijn, is besloten dat voor de resterende Avondgebeden alleen de koster, de organist en de voorganger aanwezig zullen zijn.
Voor de zondagse diensten die eveneens via Kerkomroep Groene Kerk worden uitgezonden, houden we ons ook aan wie minimaal aanwezig moeten zijn. Ook al geeft de overheid meer ruimte voor grotere religieuze bijeenkomsten (zie de link hierboven). Naast koster, organist en voorganger alleen een ouderling en/of een diaken, dat is volgens de kerkorde voor een kerkdienst vereist.
Op zondagmorgen 22 maart was de website van kerkomroep om 10.00 uur overbelast. Het kan dus zijn dat u de kerkdienst niet live kunt volgen. In dat geval kunt u later luisteren. Alternatieven om op zondagmorgen wel voor iedereen bereikbaar te zijn, worden onderzocht.
Ondertussen wordt er hard gedacht over wat de beste vorm is voor de kerkdiensten-on-line. En er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om ook beeldverbinding te krijgen.
Het zijn bijzondere tijden, met zorgen en onzekerheid, maar er komt ook veel creativiteit vrij.

Pastoraal contact

Als predikanten houden we zoveel mogelijk contact per telefoon of via andere media. Onze contactgegevens vindt u in de OKe. In bepaalde situaties behoort bezoek aan huis, ook volgens de overheid, tot de mogelijkheden. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden
• er is een duidelijke (urgente) pastorale aanleiding
• er is vooraf telefonische instemming met een bezoek
• er is geen direct aanwijsbaar risico voor pastor of pastorant
• iedereen houdt zich strikt aan de voorschriften: geen handen schudden, 1,5 meter afstand bewaren, handen wassen, geen deurknoppen aanraken, ‘vasten’ tijdens het bezoek.

Collecte zondag 29 maart

‘De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn.’ Dit is een citaat van ds. De Reuver (scriba PKN). Als taakroep ondersteunen wij dit van harte!
De komende zondagen kan er niet worden gecollecteerd in de kerk. Via de gemeenteberichten wordt u op de hoogte gehouden van de collectedoelen en kunt u zelf uw gaven overmaken naar de organisaties.
Het landelijke thema van de veertigdagentijd is ‘Sta op…’. Deze vijfde zondag in de veertigdagentijd staan de straatmeisjes in Ghana centraal.
Wegens armoede trekt de bevolking uit het noorden van Ghana naar de stad. Veel jonge meisjes belanden op straat. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg, voorlichting en een korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen voorzien.
Uw gaven zijn welkom op rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. straatmeisjes Ghana.
De komende weken kunt u uw giften voor het kerkenwerk in Oegstgeest overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL 17 INGB 0002 3412 94.
Uw gaven voor het project van de zendingsbus (Mission Aviation Fellowhip) kunt u over-maken naar de zendingsrekening van de PGO: NL 94 INGB 0005 5235 45 o.v.v. MAF.
Taakgroep Diaconaat & Zending

Kindernevendienst

De voorbereiding en vertelling voor de kindernevendienst van deze week (29 maart) staan weer online.
Het thema van deze week is ‘kracht van boven’. We gaan verder met het verhaal van Mozes en Aäron, die opnieuw naar de Farao gaan. Er komen verschrikkelijke hagelbuien. De Farao lijkt tot inkeer te komen, maar bedenkt zich toch weer.
Iedereen een fijne kindernevendienst ‘op afstand’ gewenst!
Willem Pieter Rus

Dagelijks avondgebed uit Taizé

In tijden van verwarring, onrust en angst, in tijden van corona, is het goed om iedere dag af te sluiten met een moment van verstilling, met een avondgebed. Iedere avond om 20.30 uur kunt u meevieren met de broeders van Taizé (u kunt het ook later terugluisteren). Zie Facebook . Ook als u zelf niet op Facebook zit, kunt u toch kijken.

Koffiekamer: donderdag 2 april via kerkomroep vanuit de Groene Kerk

Al een geruim aantal jaren ontmoeten wij elkaar op de eerste donderdag van de maand. Voor velen heeft deze ontmoeting een belangrijke functie als beleving van het met elkaar ‘gemeente’ zijn.
Op donderdag 2 april stond er een gezamenlijke koffiekamer gepland van Willibrords Erf én de Regenboogkerk. Helaas kan die niet doorgaan op de gebruikelijke manier.
Maar we hebben een list bedacht: we komen bij elkaar via kerkomroep.
Thema: Songs of hope liederen van hoop, troost en bemoediging.
Vraag aan u is om liederen van hoop, troost en bemoediging door te geven met een korte toelichting waarom juist dit lied u hoop geeft, troost, of bemoedigt. U hoeft niet alleen maar te denken aan kerkliederen of religieuze muziek. Het kan ook een lied zijn, zoals Like a bridge over troubled water van Simon & Garfunkel, zoals iemand mij de afgelopen week appte. Het lijkt een beetje op ‘de muzikale fruitmand’. U kunt dus ook een lied voor iemand aanvragen.
Daarnaast de oproep om elkaar even te bellen op donderdag 2 april, omdat er ook mensen zijn die geen internet hebben.
De uitzending staat onder leiding van ds. Rian Veldman.
Iedereen mag een lied insturen, want deze koffiekamer staat open voor iedereen.
Geef uw lied van hoop per mail of per telefoon door, uiterlijk dinsdag 31 maart om 12.00 uur:mail Rian Veldman of tel: 06-14 27 30 13
We nemen de uitzending iets eerder op, zodat die dondermorgen 2 april om 10.00 uur via de kerkomroep van de Groene Kerk te beluisteren is.
Fietje Bleichrodt-van der Gugten, Bea de Kogel & ds. Rian Veldman

Palmpasenbloemen

Vorige week is besloten om dit jaar geen palmpasenbloemen te bezorgen. We zullen proberen zoveel mogelijk van hen die palmpasenbloemen zouden ontvangen, te bellen. Als het tijdschrift Open Deur wordt geleverd, zullen we dat in de bus doen. Er wordt immers ook gewone post bezorgd. Op papier ‘overleeft’ het virus niet lang. Handen wassen na het openmaken van de post wordt aangeraden.

Financiële toezeggingen voor Diaconie, Werelddiaconaat en Zending

Net als in 2019, zult u begin april worden benaderd een financiële bijdrage toe te zeggen voor diaconie, werelddiaconaat en zending. We realiseren ons dat in deze verwarrende en moeilijke tijd uw hoofd misschien naar andere zaken staat. Toch willen wij u ook dit jaar in deze tijd om uw toezegging vragen. Met uw steun kunt u bijdragen aan het bouwen aan een betere wereld voor iedereen.
Gemeenteleden van wie we een e-mailadres hebben, ontvangen op 6 april een e-mailbericht.
De andere gemeenteleden ontvangen de informatie per post. Uw toezeggingsformulier kunt u retourneren in de bijgevoegde antwoordenvelop of in de bus doen van het kerkelijk bureau.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij altijd bereiken via e-mail: stuur E-Mail of telefonisch tel:06-23 123 537. Wij hopen op uw steun te kunnen rekenen, zodat we wederom steun kunnen geven waar die nodig is.
Taakgroep Diaconaat & Zending, Maureen van den Brink, voorzitter

Bericht van overlijden

Op 14 maart is ons gemeentelid mw. Catharina Elisabeth de Bolster-Koet overleden op de leeftijd van 88 jaar. Zij woonde de laatste jaren in Rustenborch, Apollolaan 384 te Oegstgeest. Ds. Aart Verburg heeft contact gezocht met de familie.

Giften

De taakgroep Diaconaat & Zending deelt namens de gemeente van ons ‘genoeg’. Wij hebben daarom besloten tot het doen van drie giften in deze tijd van grote zorg en tekorten.
Van wat de diaconie heeft gekregen van u zullen ruime giften worden gedaan aan de vluchtelingen op Lesbos en op Samos. Voor Samos verloopt dit via onze contactpersoon Father Sotirios en voor Lesbos via Kerk in Actie. Op deze manier weten we dat het geld terechtkomt waar het hoort.
Ook zal een ruime gift worden overgemaakt aan de Voedselbank Leiden die kampt met grote tekorten. Wij danken u nogmaals voor uw bijdragen.
Taakgroep Diaconaat & Zending

Reageren op de dienst

Door de coronaepidemie zijn we genoodzaakt om ‘op afstand’ deel te nemen aan vieringen. Dat vraagt om een bijzondere aanpak. Het is een uitdaging om ondanks de fysieke afstand tussen de deelnemers, de verbondenheid in de viering voelbaar te maken. Na de dienst op zondag 22 maart heeft de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek (TEK), via de link ‘reageren op vieringen’ heel waarderende reacties ontvangen op de viering in de Groene Kerk. Die reacties hebben we uiteraard doorgespeeld aan degenen die de dienst hadden voorbereid. Zij weten zich daardoor gesteund en bemoedigd. Blijft u uw reacties op de vieringen sturen aan de TEK. Samen kunnen we dan zorgen voor vieringen waarin én waardoor we ons met elkaar verbonden voelen.
E-Mail
Namens de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek, Meindert Danhof

Bijdrage

Het breed moderamen wil ieder die hun bijdrage aan het plaatselijk kerkenwerk overmaakt, hartelijk danken. Om verwarring met de Kerkbalans-bijdrage te voorkomen, vragen wij u duidelijk aan te geven bij de mededelingen waar het om gaat, Kerkbalans of collecte. Graag ook de datum van de collecte vermelden. Namens het breed moderamen, Mirjam Huizer, scriba

———————————————————–

Wilt u reageren

Op de vieringen – stuur een bericht aan de TEK: meer lezen E-Mail

Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, stuur dan een email naar Marianne Noordijk, E-Mail

Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstraat 54.
E-Mail of bel:tel: 071-515 42 83
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur. Info.: www.pgoegstgeest.nl

Website PGO– Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters E-Mail
U kunt onze diensten ook met computer, tablet of smartphone via internet beluisteren via www.kerkomroep.nl of onze website