Hoe kunt u financieel bijdragen aan de PGO?

Voor het in stand houden en functioneren van het kerkelijk gebeuren zijn wij grotendeels afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden.

Jaarlijks ontvangen zij middels de actie Kerkbalans het verzoek een bepaald bedrag toe te zeggen. Dit kan ook in de vorm van een Overeenkomst Periodieke Gift (zie hieronder). Daarnaast is het mogelijk om de kerk of diaconie in uw testament op te nemen. U draagt dan met uw nalatenschap bij aan de kerk van morgen; een bestemming dicht bij uw huis en hart.

U kunt uw giften overmaken naar de volgende bankrekeningnummers:

Kerkelijke bijdragen / giften / etc.NL17 INGB 0002 3412 94
t.n.v. Protestantse Gemeente Oegstgeest
Diaconie NL87 INGB 0000 3734 56
t.n.v. Diaconie PGO
Werelddiaconaat NL96 INGB 0002 4050 56
t.n.v. Werelddiaconaat PGO
Zending  NL94 INGB 0005 5235 45
t.n.v. Zending PGO


Periodieke schenkingen

Een schenking via een periodieke gift is een goede manier om het werk van de Protestantse Gemeente te Oegstgeest, de Diaconie, het Werelddiaconaat en/of de Zending financieel te steunen.

Het is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,–) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Uw gift is een periodieke gift als

  • als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
  • als de bedragen conform de overeenkomst regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
  • als deze bedragen steeds even hoog zijn;
  • als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
  • als de begunstigde (Protestantse Gemeente of Diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift;
  • als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner.

Overeenkomst op één naam

Voor de wet is het vastgelegd dat indien u gehuwd of als partner geregistreerd bent, uw partner toestemming dient te verlenen voor het opmaken van een overeenkomst voor een periodieke gift. Uw partner geeft alleen toestemming en kan niet gehouden worden aan het betalen van de gift als u niet meer in staat bent om dit te doen. De overeenkomst staat dus alleen op uw naam.

Schenkcalculator

Met de Schenkcalculator is eenvoudig te berekenen wat het fiscale voordeel is bij een periodieke gift.
De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt geven als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de Protestantse Gemeente te Oegstgeest, de Diaconie, het Werelddiaconaat en/of de Zending.
>Direct naar Schenkcalculator

Hoe werkt het


Erfstellingen en legaten

Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Juist in deze tijd voelen we het gemis van samen bidden, zingen en nadenken over het leven. Om met elkaar belangrijke momenten als geboorte en huwelijk te vieren en troost te vinden bij ziekte of teleurstelling. En zijn we dienstbaar aan elkaar en aan onze lokale gemeenschap: we zien om naar zieken, naar ouderen en naar mensen in nood. Geïnspireerd door de verhalen uit de Bijbel, door alle tijden heen.

Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Geven voor de kerk van morgen. Dat kan onder meer door de PGO op te nemen in uw testament .
In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. U draagt dan met uw nalatenschap bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap kan zijn. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart.
Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, neem dan contact op met
Dieneke van Os Email of 06 31 36 54 80 of
Chris van der Oord Email of 06 11 39 72 40.

Informatie hierover kunt u krijgen bij het Kerkelijk Bureau

In de kerkgebouwen liggen ook folders.

________________________
aangepast op 10 november 2020