Gedurende de laatste week van januari en de eerste week van februari hebben 83 vrijwilligers Kerkbalans-enveloppen bezorgd bij 887 (2017: 783) kerkleden en hebben 451 (2017: 372) leden e-mails ontvangen voor het doen van een toezegging via internet. In totaal zijn dit jaar 1.338 leden van 25 jaar en ouder benaderd (2017: 1.155). Dat aantal is hoger dan vorig jaar, omdat de leden die om wat voor reden dan ook in voorgaande jaren niet zijn benaderd nu wel een Kerkbalans-enveloppe hebben ontvangen. Een lid is hier gedefinieerd als een pastorale eenheid; het kan dus ook staan voor een echtpaar of een gezin.

De 35 leden die eerder al via een zogenoemde Overeenkomst Periodieke Gift (OPG) één of meer toezeggingen voor 2018 hadden gedaan, zijn niet opnieuw benaderd.

Een financiële bijdrage is toegezegd door 820 leden, dat is inclusief de 35 leden met een OPG (2017: 833) voor één of meer doelen. Dat is een response van 61% (2017: 72%).

De voorlopige resultaten van de actie Kerkbalans 2018 zijn:

Toezeggingen voor alle doelen druppelen nog steeds binnen waardoor de uiteindelijke bedragen hoger zullen uitkomen. Het is verheugend en bemoedigend dat er een stijging valt te melden van de toezeggingen voor Kerk en Diaconie en dat de toezeggingen voor Werelddiaconaat en Zending op hetzelfde niveau als vorig jaar zijn gebleven. Dit is een prachtig resultaat.

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans 2018. Ook een woord van dank aan alle vrijwilligers die ook dit jaar hebben meegeholpen.

Thijs Breet en Dirk Jan de Ruijter sr. – namens de Kerkbalanscommissie
16-2-2018


Geef voor je kerk

We zijn gewend om in de zondagse kerkdiensten te collecteren. We brengen geld bij elkaar voor specifieke goede doelen en ook voor de eigen kerk. Daarmee kan veel worden gedaan. Maar het echte grote verschil maken we als gemeente dankzij de jaarlijkse vrijwillige bijdrage van alle leden. Daarvoor is de actie Kerkbalans. Om op iedereen een beroep te doen een (flinke) bijdrage te geven voor het werk van de kerk.

Dat geld is bestemd voor de kerk zelf, voor het onderhoud van de Groene Kerk en de Regenboogkerk bijvoorbeeld en voor onze drie predikanten die de Bijbel uitleggen en pastoraal klaar staan voor iedereen.
En voor onze bijdrage aan een duurzame, rechtvaardige samenleving, regionaal en wereldwijd, via het (wereld)diaconaat en de zending.

De kerk stelt zo’n financiële bijdrage niet verplicht. Het is aan u zelf om te bepalen wat u persoonlijk kunt en wilt geven aan de kerk. Dat heeft natuurlijk te maken met hoeveel waarde u hecht aan de kerk, in welke mate u zich verbonden voelt met de gemeente en wat u weet van wat de kerk kan en wil betekenen voor mensen die wel wat steun en aandacht kunnen gebruiken.

Maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Als u lid bent van een vereniging, is het gewoon om daar contributie voor te betalen. En zoals u een voetbalvereniging of sportclub betaalt om lichamelijk fit te blijven, zo zorgt de kerk voor een gezonde dosis spirituele en geestelijke fitheid.

Dus geef om je kerk. En geef voor je kerk.
De actie Kerkbalans duurt van zaterdag 20 januari tot zondag 4 februari.
Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage.
Maureen van den Brink – voorzitter kerkenraad a.i.

In de Oegstgeester Courant van 23 januari is aandacht besteed aan de start van de Actie Kerkbalans.
Lees hier het artikel