De Zeven Kruiswoorden

Een beeldmeditatie

Het kruis is opgebouwd uit de zeven kruiswoorden,  die ons uit de evangeliën zijn overgeleverd. Alle vier  de evangelisten vertellen het verhaal van het lijden  en sterven van Jezus anders.
De roep over de godverlatenheid vinden we alleen bij  Marcus en Matteüs. Lucas en Johannes vermelden elk  drie andere woorden. Al die woorden moeten in hun  verband gelezen worden. Door ze samen te nemen,  zoals wij dat met het geloofsdoek gedaan hebben,  worden ze uit hun verband gerukt.
Maar toch, als je ze zo samen ziet, vormen ze geen  losse verzameling maar een eenheid.

Voor de gehele uitleg van dit geloofsdoek, lees verder

Gedoopt bestaan

Kijkend naar het geloofsdoek valt het op dat er geen  menselijke figuur te zien is.
Alleen het doopvont is een stille getuige van de menselijke  hand. Maar voor het overige zien we beelden ontleend  aan de natuur.
Op het eerste gezicht is het een vreemd, verstild landschap.  Maar bij nader inzien ontdek je dat het doek niet een  landschap is maar een wonderlijke, surrealistische compositie  waarin alle elementen geladen zijn met betekenis en verhalen.  Met elkaar roepen ze de werkelijkheid op van het ‘gedoopt bestaan’.

Voor de gehele uitleg van dit geloofsdoek, lees verder

Onze Vader

Anders dan de twee vorige, heeft deze geloofsdoek de vorm van een vierkant. Het getal vier staat in de getallensymboliek voor het leven op aarde: de vier windstreken als de vier ‘hoeken der aarde’.

De gebeden die direct betrekking hebben onze werkelijkheid, kregen als vanzelf een plek in de hoeken van het doek: het drie maal ‘ons’ en in de linker bovenhoek de op aarde zichtbare verbeelding van Gods heerlijkheid.

Voor de gehele uitleg van dit geloofsdoek, lees verder

Op weg naar Pasen

Mensen gaan hun wegen door de tijden heen. Sommige gaan alleen, anderen komen elkaar op het spoor en gaan samen verder.

Mensen leven op hoop van zegen: zit er kiemkracht in wat je zaait? Komt er wat van?

Eeuwen geleden is Jezus de mensen voorgegaan op die weg. Hij liet ze zien dat het in Gods naam mogelijk is om met vallen en opstaan aan het licht te komen, gelukkig te worden door gelukkig te maken.

Hij liet zien hoe je altijd meer kan dan je denkt. Zijn levensweg wordt verteld in Bijbelverhalen die je ‘voor je ziet’. Het is een weg van leven, sterven en opstaan, herkenbaar en aangrijpend.

Elk jaar staan wij veertig dagen vóór Pasen stil bij de weg die Jezus ging. Elk jaar hangt er een geloofsdoek in de kerk die de verhalen verbeeldt.

Voor de gehele uitleg van de diepere betekenis achter dit geloofsdoek lees verder

Levengevend Water (of Weg uit de diepte)

Door middel van zes afbeeldingen van Bijbelverhalen is gestalte gegeven aan dit thema. Dit geloofsdoek met de bijbehorende meditaties is gemaakt door acht vrouwen rond de wijkgemeente Regenboogkerk in Oegstgeest.

Mozes in het biezen mandje

Hagar en Ismaël

Jezus en de Samaritaanse vrouw

De doop van Jezus in de Jordaan

Naäman de Syriër

De blindgeborene

Voor de gehele uitleg van de diepere betekenis achter dit geloofsdoek lees verder