Bericht 26 september 2021
Versoepelingen

Lees meer


1 juli 2021
Meer ontmoeten, meer doen op 1,5 meter

Sinds 26 juni zijn de coronamaatregelen verder versoepeld. Dat betekent dat we ook binnen de PGO weer meer mogelijkheden hebben om elkaar te ontmoeten en meer te doen. Daar zijn we dankbaar voor en tegelijk realiseren we ons dat dit ook spannend kan zijn. Hieronder vindt u de versoepelingen waartoe het BM besloten heeft, op basis van de regels die er zijn.
► Maximaal 50 aanwezigen in Groene of Willibrordkerk
Vanaf 4 juli mogen er maximaal 50 mensen aanwezig zijn in de diensten in de Groene of Willibrordkerk. Dit kan binnen de 1,5 meter-regel.
► Samen zingen
Er is ook weer ruimute om met elkaar samen te zingen. Het BM kiest ervoor dit rustig op te bouwen. Op 4 en 11 juli worden het eerste en het slotlied gezongen. Vanaf 18 juli is het mogelijk om alle liederen weer te zingen.
► Mondkapjes
De mondkapjesplicht is per 26 juni vervallen voor kerkelijke bijeenkomsten. Gemeenteleden zijn vrij om, als zij dit prettig vinden, een mondkapje te dragen.
► Samenkomsten en activiteiten
De groepsbeperkingen voor samenkomsten en activiteiten in de kerk zijn vervallen. Alle activiteiten dienen wel op 1,5 meter plaats te vinden. Voor activiteiten binnen is dit een beperkende factor voor het aantal deelnemers.
Namens het Breed Moderamen, Marien den Boer, voorzitter

Bericht 3 juni 2021

Dankbaar zijn we dat het kabinet besloten heeft vanaf 5 juni de coronamaatregelen te versoepelen. Concreet houdt dit in dat we meer mensen in de kerk mogen ontvangen en meer andere ontmoetingen en activiteiten mogelijk zijn.
De belangrijkste wijzigingen voor de PGO hebben we op een rij gezet.
Meer mensen welkom bij kerkdienst
Vanaf 5 juni mogen maximaal 60 mensen (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) tijdens een kerkdienst aanwezig zijn.  De Groene- of Willibrord Kerk biedt echter beperkte mogelijkheden om dit op een goede manier te organiseren. Daarom heeft het BM besloten dat, tot en met zondag 22 augustus a.s.,  de erediensten plaatsvinden in de Groene- of Willibrordkerk met maximaal 40 bezoekers.
►Vanaf 29 augustus, ambts- en taakdragerszondag, vinden de diensten plaats in de Regenboogkerk.
Vanwege de grotere ruimte is daar, met inachtneming van de 1,5 meter,  plaats voor maximaal 60 bezoekers.
Op deze manier kunnen we met een grotere groep gemeenteleden de eredienst vieren en is vergelijkbaar met de wijze waarop we dat in 2020 hebben gedaan. De diensten zullen uiteraard, net als nu, ook op afstand te volgen zijn via kerkdienstgemist.
Koffie na de dienst in Willibrords Erf
Een classispredikant schreef onlangs over het sacrament van ‘de koffie na de kerk’. Daarmee gaf hij aan hoe belangrijk dat moment van ontmoeting is. Meer dan een jaar lang was er de mogelijkheid om online na de kerkdienst met elkaar koffie te drinken via Zoom. Het was een prachtig noodverband, maar bleef toch wat surrogaat aanvoelen.
Nu de horeca weer open is, mogen ook wij weer koffiedrinken na de dienst. Dat kan veilig binnen in het vernieuwde Willibrords Erf én buiten op het terras. Van harte welkom! De koffieschenkers
(Her) opening koffiekamer
Wel zullen wij op donderdag 17 juni weer starten met de maandelijkse koffiekamer.
Zingen in de dienst
1x per maand zullen 4 zangers live meewerken in de dienst. Volgens de PKN-richtlijn is dit al enige tijd toegestaan. De zangers zullen meewerken op zondag 13 juni, zondag 18 juli en zondag 15 augustus.
Jeugdwerk en groepswerk
Vanaf 5 juni gelden voor jeugd tot 18 jaar geen beperkende maatregelen meer. Mensen vanaf 18 jaar kunnen vanaf dit moment weer in ‘catechisatie, verenigingswerk, kring, cursus-verband’ met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samenkomen.
Kerkelijke vergaderingen
Kerkenraads-, taakgroep- en commissievergaderingen mogen weer plaatsvinden met maximaal
20 personen. Met inachtneming van de 1,5 meter kunnen bijeenkomsten plaatsvinden in Willibrords Erf.
Uitvaartdiensten:
In de PGO houden we ons aan het maximum van 40 mensen in de Groene- of Willibrordkerk.

De komende periode verwachten we, op basis van de berichten, meer versoepelingen. Het BM bekijkt telkens in overleg welke stappen we daar als PGO in kunnen nemen en informeren u daar via de GEMBER en website over.
Het is heel fijn dat we elkaar weer meer mogen ontmoeten. Daar waar fysiek ontmoeten nog niet mogelijk is roepen we op naar elkaar te blijven omzien met een belletje of een kaartje.
Marien den Boer, VoorzitterBericht 27 mei 2021
Versoepeling van de Coronamaatregelen

Nu er weer nieuwe versoepelingen van de maatregelen rondom corona aankomen, brengen wij u graag op de hoogte wat dat betekent voor de PGO. Zodra het kabinet hiertoe besluit, worden de volgende versoepelingen van kracht.
1) Tot en met zondag 22 augustus 2021 vinden de erediensten plaats in de Groene- of Willibrordkerk met maximaal 40 aanwezigen.
Vanaf 29 augustus 2021, ambts- en taakdragerszondag, vinden de diensten plaats in de Regenboogkerk met het dan maximaal toegestane aantal mensen.
2) Opening koffiekamer: als de horecagelegenheden weer binnen gasten mogen ontvangen, zullen wij weer starten met de koffiekamers, 1x per maand. Te starten waarschijnlijk in juni. Ook andere bijeenkomsten kunnen, binnen de geldende regels, weer plaatsvinden.
3) 1x per maand zullen 4 zangers live meewerken in de dienst. Volgens de PKN-richtlijn is dit al enige tijd toegestaan. Het zal vooralsnog gaan om een kerkdienst in juni, juli en augustus.
4) Uitvaartdiensten: in de PGO houden we ons nog aan het maximum van 30 mensen. Als we in de diensten mogen opschalen, gaan we naar 40 mensen.
We zijn dankbaar dat de mogelijkheden om elkaar als gemeenteleden weer te ontmoeten ruimer gaan worden. Daar waar fysiek ontmoeten nog niet mogelijk is, roepen we op naar elkaar te blijven omzien met een belletje of een kaartje.
Namens het Breed Moderamen, Marien den Boer, voorzitter

Bericht 22 oktober 2020
Activiteiten PGO na aanscherping Coronamaatregelen

Op 13 oktober heeft het kabinet de maatregelen aangescherpt om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het Breed Moderamen heeft gesproken over de gevolgen hiervan voor de activiteiten van de PGO.
Het BM heeft, net zoals in maart dit jaar, besloten activiteiten uit te stellen of af te gelasten. Daar waar mogelijk, kunnen activiteiten online (via Zoom) doorgang vinden.
Dit beleid blijft in ieder geval van kracht gedurende de vier weken waarin ook de aanscherpingen vanuit de overheid gelden.
Het BM heeft in het bijzonder stilgestaan bij de activiteiten rond Gedachteniszondag.
Deze zondag heeft een bijzondere en pastorale betekenis. Op 31 oktoberzou Capella pro Cantibusop twee momenten een bijzonder concert geven. Het BM heeft besloten dat éénvan deze concerten, met maximaal 30 bezoekers, doorgang kan vinden.
Voor genodigden is op 1 novemberde Groene Kerk geopend om daar een kaarsje te branden.
Wij realiseren ons deze aanscherpingen wederom effect hebben op ons als gemeente en het gemeenteleven. Laten we naar elkaar te blijven omzien, ook nu we dat weer meer op afstand moeten doen.
Namens het Breed Moderamen, Marien den Boer, voorzitter

Bericht 2 oktober 2020
Zingen in de eredienst – uitstel

In de Gemeenteberichten heeft u de afgelopen weken kunnen lezen dat we, vanaf 4 oktober, weer zouden gaan zingen in de eredienst. Als gevolg van de recente ontwikkelingen heeft de kerkenraad op 1 oktober besloten dit uit te stellen.
We willen zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid geven om, in deze tijd van verdere beperkingen, in de dienst aanwezig te kunnen zijn.
De ontwikkeling van het aantal besmettingen, ook hier in Oegstgeest, is zorgelijk. Alle beschikbare informatie vanuit de landelijke PKN, overheid en gemeenteleden heeft tot dit besluit geleid.
We wijzen u op het advies van de Rijksoverheid m.b.t. het dragen van mondkapjes. Klik voor dit advies hier.
De kerkenraad en breed moderamen blijven de ontwikkelingen volgen en brengen u op de hoogte wanneer zingen weer mogelijk is.

Namens de kerkenraad

Marien den Boer – voorzitter

Bericht 27-5-2020
Voorzichtig samen vieren

Het kabinet versoepelt stapje voor stapje de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. We zijn dankbaar dat dit kan. De PKN raadt kerken ook aan om het fysieke samenkomen weer op te gaan starten en heeft hiervoor ook een protocol opgesteld.Het Breed Moderamen (BM) van de PGO heeft besloten op 19 mei, in lijn met de landelijke kerk, weer samen te komen. Ook wij doen dat stapje voor stapje en er moet veel georganiseerd worden. Het BM heeft daarom een commissie ingesteld en hen gevraagd te kijken wat er nodig is om de vieringen en activiteiten weer op te starten. Er wordt voor de PGO een protocol opgesteld waarin onder andere ingegaan wordt op de looproutes, zitplaatsen in de kerk, schoonmaak en hoe het aanmelden voor aanwezigheid in de viering gaat verlopen. Zodra hier meer over bekend is, vindt u dit op de website en in de Gemeenteberichten.

Het BM heeft besloten om, in ieder geval, op 7 juni een viering te houden waarin, onder anderen, de dochter van Danielle Mooibroek en Michael van der Spek, Meike, gedoopt wordt. Vanuit de PKN is een handreiking gedaan aan gemeenten om door middel van een stok met een Sint Jacobsschelp de doop te kunnen bedienen. Het BM hoopt dat, zo spoedig mogelijk na 7 juni, ook weer een reguliere viering (met maximaal 30 personen) gehouden kan worden in de Groene Kerk.

De diensten blijven te volgen via Kerkdienstgemist en na de dienst is er samen koffiedrinken via Zoom.

In het protocol wordt ook aandacht besteed aan het samenkomen van vergaderingen en kringen. Het zal voor velen heel fijn zijn om weer samen te mogen komen. Tegelijk zal het ook spannend zijn. Daarom doen we het samen stapje voor stapje. Wanneer u vragen heeft kunt u die altijd stellen aan de voorzitter en scriba van de Kerkenraad of de predikanten.
Breed Moderamen

Bericht 7-4-2020
Erediensten en hoogtijdagen in beeld vanuit de Groene Kerk

In maart heeft het Breed Moderamen in verband met het Covid-19 virus het besluit genomen dat vanaf 15 maart er geen openbare erediensten meer zijn in de kerk. Op zondag zijn slechts het minimaal aantal benodigde mensen in de kerk, op veilige afstand van elkaar. Gemeenteleden kunnen via Kerkomroep.nl. de dienst meeluisteren.
Vanuit de gemeente kwam de vraag of er geen mogelijkheid bestaat om mee te kijken in plaats van alleen te luisteren. De afgelopen weken hebben we er hard aan gewerkt om dat vóór Pasen te realiseren en het is gelukt! In de GWK is een videocamera geïnstalleerd, zodat de gemeenteleden, naast geluid, nu beeld hebben. Bij de installatie is zoveel mogelijk rekening gehouden met de AVG-regels.
Van deze mogelijkheid kan ook gebruik worden gemaakt bij rouw- en trouwdiensten, informatie bij het Kerkelijk Bureau.
Vanaf komende woensdag (8 april) kunnen alle diensten rond en op Pasen via livestream worden bekeken. Hiervoor zijn we overgeschakeld op de website Kerkdienstgemist.nl.
Het is heel eenvoudig: u gaat op internet naar www.Kerkdienstgemist.nl. Dan ziet u rechts een balk ‘zoek kerk’, type daar ‘Oegstgeest’ in en kies ‘Groene Kerk’.
Daar ziet u welke diensten zijn opgenomen of vanaf wanneer ze te zien zijn.
De huidige mogelijkheid om via Kerkomroep.nl naar de dienst te luisteren, blijft voorlopig hiernaast gewoon bestaan.
Namens het College van Kerkrentmeesters, Fieke Sjoukes

Kerkdienstgemist Beeld en Geluid

Kerkomroep Groene Kerk Alleen geluid

7-4-2020

Dit zijn onvoorziene omstandigheden die door hun omvang veel zullen vergen van het platform. Het team zal aanstaande zondag haar uiterste best doen om alle mensen thuis de dienst of viering op afstand mee te laten beleven.

Bericht 17-3-2020
Hulp nodig of juist willen helpen in Oegstgeest?

Door alle maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken ontstaan problemen: boodschappen doen bijvoorbeeld. U kunt dan contact opnemen met Radius. Radius koppelt vraag en aanbod vanuit het dorp. Als PGO sluiten we aan bij deze inventarisatie en coördinatie van vraag en aanbod.

Er is ook hulp nodig om dat mogelijk te maken. Weet u waar ouderen of kwetsbare inwoners wonen? Belt u dan even aan en bied uw hulp aan en/of doe een briefje in de bus.
Iedereen die zich beschikbaar wil stellen, kan zijn contactgegevens doorgeven aan Radius. Zij zullen dan vraag en aanbod coördineren.
De locatie Radius is de komende 2 weken gesloten voor activiteiten, maar ze zijn wel telefonisch bereikbaar: 071-707 42 00 of 06-32 14 58 17 of per mail aan Alice van Elk stuur E-mail

Als u in deze angstige tijd van weinig sociale contacten behoefte heeft aan een gesprek, per telefoon of desgewenst bij u thuis, belt/ mailt/appt u dan met uw eigen predikant. Bent u niet kerkelijk? geen probleem. Ook voor u willen wij er zijn.

Rian Veldman: 06-14273013 stuur E-mail


17-3-2020

Collectes
Iedere week is er een collecte voor een doel van de diaconie en het plaatselijke kerkenwerk. Wij zijn dankbaar dat wij ook via deze weg bijdragen aan het goede werk voor mensen in onze wereld.
Aangezien u uw gaven niet in de dienst kunt geven, vragen wij u uw bijdrage over te maken. Iedere week vindt u in de gemeenteberichten het doel voor die week met het bijbehorende rekeningnummer.
Hartelijk dank voor uw gaven voor het doel van deze week.
Giften voor het doel van de zendingsbus – de MAF (Mission Aviation Fellowship – kunnen worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de zending PGO : NL 94 INGB 0005 5235 45 o.v.v. MAF
Nederland.

Overige bijeenkomsten
Naast de kerkdiensten organiseren we als PGO diverse andere activiteiten en bijeenkomsten. De algemene lijn die we als PGO hanteren, is dat alle eigen PGO-activiteiten tot en met 28 april worden afgelast of verplaatst. Dit doen wij uit voorzorg, omdat vaak onzeker is hoeveel mensen aanwezig zullen zijn en/of kwetsbaren aanwezig kunnen zijn.

Uitvaarten
Bij uitvaarten wordt de Groene of Willibrordkerk verhuurd of beschikbaar gesteld. Voor uitvaarten hanteren wij de richtlijnen zoals die zijn gegeven vanuit de overheid.
Wanneer een van onze predikanten voorgaat, overlegt deze met de familie. De verdere invulling wordt tevens afgestemd met de uitvaartondernemer.