#blijfinmijnliefde (Johannes 15 vers 9) is door de zusters van Grandchamp gekozen als uitgangspunt voor de Week van gebed voor eenheid van christenen in 2021.
Hierin weerspiegelt zich het charisma van deze oecumenische gemeenschap die zich sinds de jaren dertig van de vorige eeuw toelegt op het gebed en het werk voor de eenheid van christenen.
De weg naar de ander en de zorg voor de wereld beginnen bij de weg naar binnen. De vruchten van een leven in Christus warden zichtbaar in de omgang met elkaar en in de verhouding tot de wereld. In de orde van dienst, geent op de benedictijnse traditie en in de dagmeditaties, neemt de stilte een bijzondere plaats in.
In de hectiek van onze samenleving voor corona was er weinig ruimte voor stilte.
De stilte die door de pandemie over de samenleving viel, wierp veel mensen
op zichzelf terug en heeft veel leed berokkend. Maar ook gaf de pandemie een
aanzet om naar elkaar om te zien en stil te staan bij de economische ratrace waar
we zo gemakkelijk in meegaan.
Hopelijk kunnen we in de Week van gebed voor eenheid weer bij elkaar komen
om in stilte bij God en elkaar te zijn en samen te bidden (en te zingen) voor het
leven van mens en wereld.
Namens MissieNederland en Raad van Kerken wensen wij u een inspirerende
en vruchtdragende gebedsweek toe.
Geert van Dartel
Voorzitter Raad van Kerken

Geplaatst 15 januari 2021