Er is één kerkenraad met daarin alle ambtsdragers en afgevaardigden van de taakgroepen.

Wij, de PGO
Wij zijn een open, inclusieve kerkelijke gemeente, die gelooft dat we met velen één zijn in Christus.
Wij erkennen elk individu als een kind van God.
Vanuit Gods liefde verwelkomen, respecteren, steunen en bemoedigen wij mensen van elke etniciteit, afkomst, gender, seksuele oriëntatie, leeftijd, fysieke en mentale gesteldheid.
Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen aan onze zoektocht naar God.
Wij weten ons geroepen om vooroordelen, onrecht en uitsluiting tegen te gaan en aan ons geloof uiting te geven in woord en daad.
Zoals Paulus schrijft in de brief aan de Galaten: ‘Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrije mensen, mannen of vrouwen, u bent allen één in Christus’.

Achtergrond documenten:
Kerk 2025; Waar een woord is, is een weg; deel 1, hoofdstuk 1: Back to basics
Pelgrimage in verbondenheid (beleidsplan PGO 2016 – 2020)

De PGO heeft, met de Kerkorde als basis, nadere afspraken gemaakt over hoe wij PGO zijn. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Plaatselijke Regeling. Lees de Plaatselijke regeling

Het breed moderamen is het dagelijks bestuur van de kerk en bestaat uit de volgende personen:

Dhr. Marien den BoerPreses
Ds. Rian VeldmanAssessor
Mevr. Maureen van den BrinkDiaken / Scriba kerkenraad
Dhr. Maurice van den Heuvel 
Mevr. Martine Delver  
 

De kerkenraad komt minimaal 6 keer per jaar bijeen. Het moderamen bereidt de vergaderingen voor en handelt urgente zaken af.

Voorzitter van de Kerkenraad:

Dhr. Marien den BoerOuderling Voorzitter Kerkenraad
06 41 36 82 46
stuur email

Diaken / Scriba kerkenraad

Mevr. Maureen van den Brinkstuur email

Ouderlingen:

Dhr. Marien den BoerOuderling Voorzitter Kerkeraad
Mevr. Bea de KogelOuderling
Mevr. Mirjam HuizerOuderling
Mevr. Marga HoogenkampPastoraal ouderling
Dhr. Jasper de KogelOuderling (speciale opdracht)
Mevr. Gerrie KooijmanOuderling
Dhr. Maurice van den HeuvelOuderling-Kerkrentmeester
Dhr. Rein RusPastoraal Ouderling
Dhr. Geert ter HorstOuderling (speciale opdracht)
Mevr. Dieneke van OsOuderling-Kerkrentmeester

Diakenen:

Mevr. M. (Martine) Delver-de BaanWerelddiaken (ZWO)- Voorzitter
stuur email
Mevr. M. (Maureen) van den BrinkDiaken – Scriba Kerkenraad
Lid Moderamen
Mevr. H. (Herma) PauptitDiaken – Secretaris
Mw. N (Nereida) Lugo-FloresDiaken
Dhr. L. (Lex) HuismanDiaken, Penningmeester Diaconaat & Zending
Mevr. M. (Maartje) van den HeuvelDiaken jeugdoecumene
Mevr. Guusje Onderwaater-Nortier Diaken-ZWO
 
  

Predikantenteam:

Ds. R. (Rian) VeldmanPredikant gemeente PGO
Lid Breed Moderamen
Ds. A.(Ad) Alblas(interim) Predikant gemeente PGO